Visualització de contingut web

Convocatòries i adjudicacions

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat publica en el DOGV, durant el primer trimestre de cada any, la resolució de convocatòria d'una beca per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, per al curs acadèmic següent.

En aquesta convocatòria s'indica la seu del Col·legi de l'Europa en la qual es cursaran els estudis objecte de la beca, la seua dotació pressupostària, el termini de presentació de sol·licituds, i la documentació que ha de dur adjunta aquesta sol·licitud.

Un dels requisits que exigeix a les persones beneficiàries el Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, és "haver sigut preseleccionada per al programa objecte de les beques pel Col·legi d'Europa, d'acord amb els criteris de selecció establits per aquest Col·legi."

Per això, totes les persones interessades a participar en aquesta beca, hauran de dirigir-se al Col·legi d'Europa, https://www.coleurope.eu/admission, a fi de formalitzar prèviament la matrícula, i ser preseleccionades per al programa que sol·liciten. Sense aquest requisit no podran ser admeses en la convocatòria de concessió de la beca. 

S'ha de destacar que la presentació de sol·licituds s'efectuarà únicament per via telemàtica, i de manera independent tant davant la Presidència de la Generalitat com davant el Col·legi d'Europa.

******************************************************************************************************

 

CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ESTUDIS DE POSTGRAU EN EL COL·LEGI D'EUROPA, CURS 2021-2022

 

 

S'ha publicat en el DOGV núm. 9083, de 13 de maig de 2021, la Resolució de 7 de maig de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen dues beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa per al curs 2021-2022.

https://dogv.gva.es/datos/2021/05/13/pdf/2021_5110.pdf

 

D'acord amb l'article 5.2 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, la presentació de candidatures davant la Presidència de la Generalitat es realitzarà únicament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accesible en la seu electrónica de la Generalitat https://sede.gva.es.

 

Així mateix, i d'acord amb l'article 6 del Decret 9/2017, de 5 de juny, caldrà aportar el justificant d'haver sigut preseleccionat pel Col·legi d'Europa per al curs 2021- 2022.