T'interessa

Portals

Resolució del secretari autonòmic de Presidència, per la qual s'aprova el pla de control de la concessió de subvencions per a la realització d’activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d’acció exterior

Resolució del secretari autonòmic de Presidència, per la qual s'aprova el pla de control de la concessió de subvencions per a la realització d’activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d’acció exterior

PLA DE CONTROL

A. Àmbit d'aplicació temporal.

Dins de cada convocatòria, el control es durà a terme mitjançant verificacions: durant l'execució de les actuacions subvencionades i una vegada finalitzada l'execució dels projectes d'actuació i presentada la documentació justificativa.

B. Tipus de control a efectuar sobre cada línia.

Comprovació administrativa. El tipus de control a realitzar serà preferentment administratiu, basat en la documentació aportada per cada entitat juntament amb la seua sol·licitud i, posteriorment, com a justificació de la subvenció que li haja sigut atorgada. A tal fi, se supervisarà tota la documentació exigida en les bases reguladores i en la resolució de convocatòria, i es requerirà, si escau, l'aportació de tots els documents complementaris que resulten necessaris per a comprovar, verificar i esclarir tots els punts que així ho exigisquen.

Control material: es realitzarà mitjançant verificacions sobre el terreny, realitzades sobre una mostra aleatòria de les activitats subvencionades, que consistiran en l’assistència, amb la comunicació prèvia a l’entitat beneficiària, d’una persona designada per la direcció general competent en matèria de relacions amb la Unió Europea, l’Estat i acció exterior per a assistir a l’esdeveniment i comprovar el funcionament correcte de l’activitat subvencionada i que respon als objectius plantejats en la sol·licitud de la subvenció, així com, en el cas adient, el seguiment de les activitats retransmeses o accessibles en línia i el seguiment de la difusió en premsa i/o xarxes socials.

C. Criteris de selecció de la mostra.

Comprovació administrativa. La comprovació s'estendrà sobre la totalitat de l'import de l'ajuda justificada en cada línia pressupostària.

Control material: La mostra d'expedients de subvenció a controlar se seleccionarà de manera aleatòria.

D. Percentatge mínim d'ajuda a controlar sobre el total pagat en cada línia.

La comprovació administrativa s'estendrà al 100% del total de les ajudes concedides a les entitats beneficiaries subvencionades.

La comprovació sobre el terreny s'efectuarà com a mínim al 10% del total dels projectes subvencionats.

PDF