T'interessa

Portals

Funcions

Funcions

La Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes és la secretaria autonòmica competent en matèria de relacions amb la Unió Europea, l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes, d'acord amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, d'estructura bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

D'aquesta depén com a òrgan directiu la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, que exerceix, entre d'altres, les funcions següents:

 • Suport al president de la Generalitat en l'execució de l'acció exterior, en especial en les relacions amb la Unió Europea, així com altres organitzacions d'àmbit europeu.
 • Direcció, coordinació i suport de les relacions dels diferents departaments amb els organismes de la Unió Europea i les organitzacions interregionals i internacionals.
 • Representació, defensa i promoció dels interessos multisectorials de la Comunitat Valenciana davant les institucions i els òrgans de la Unió Europea. Amb aquesta finalitat, prestarà el suport necessari als membres del Consell i al personal de l'Administració de la Generalitat per a desenvolupar les seues funcions.
 • Assessorament a la resta de conselleries en l'elaboració de projectes normatius en relació amb el marc jurídic europeu, així com, si escau, notificació de projectes de normes en virtut de normativa europea.
 • Impuls de les actuacions necessàries per a fomentar el coneixement i informar la societat valenciana sobre el funcionament de la Unió Europea i les seues principals polítiques.
 • Participació en la Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea i els seus òrgans dependents.
 • Intermediació entre les institucions de la Unió Europea i els diferents departaments del Consell en els procediments, per eventual vulneració de la normativa europea.
 • Coordinació de les actuacions en l'exterior i dels viatges d'àmbit nacional i internacional de personal i alts càrrecs de la Generalitat.
 • Establiment de les vies per a facilitar als agents representants socials i institucionals valencians la relació amb les institucions i òrgans de la Unió Europea, així com entitats de l'exterior, organitzacions interregionals i organitzacions internacionals.
 • Assessorament en les relacions ordinàries amb l'Administració de l'Estat.
 • Desenvolupament i intervenció, si escau, en les iniciatives de col·laboració amb l'Estat.
 • Intermediació entre l'Estat i els diferents departaments del Consell en els procediments de defensa de les competències de la Generalitat, a través de la participació en els organismes que corresponga.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

La DGRUEE s'estructura en dos serveis:

 1. Relacions amb la Unió Europea

 2. Relacions amb l'Estat, les Comunitats Autònomes i l'Acció Exterior

Per a més informació sobre competències o estructura, es pot consultar el Decret 169/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat.

 

En aquest enllaç pots accedir a la memòria d' activitats de la direcció general