T'interessa

Portals

Funcions

Funcions

D'acord amb el Decret 131/2023, de 10 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat, la Secretaria Autonòmica de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes compta amb la Direcció General de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes, que exercix les següents funcions:

a) Suport a la persona titular de la Presidència de la Generalitat en l'execució de l'acció exterior, especialment en les relacions amb la Unió Europea, i amb altres organitzacions d'àmbit europeu, així com en la gestió de les relacions amb les comunitats autònomes.

b) Direcció, coordinació i suport de les relacions dels diferents departaments del Consell amb els organismes de la Unió Europea i les organitzacions interregionals i internacionals, i amb les comunitats autònomes.

c) Representació, defensa i promoció dels interessos multisectorials de la Comunitat Valenciana davant les institucions i òrgans de la Unió Europea. Amb esta finalitat, prestarà el suport necessari als membres del Consell i al personal de l'administració de la Generalitat per a desenvolupar les seues funcions.

d) Representació de les relacions del Consell amb altres comunitats autònomes.

e) Gestió de l'acció exterior i davant les comunitats autònomes.

f) Assessorament a les conselleries en l'elaboració de projectes normatius en relació amb el marc jurídic europeu, així com, si escau, notificació de projectes de normes en virtut de normativa europea.

g) Impuls de les actuacions necessàries per a fomentar el coneixement i informar la societat valenciana sobre el funcionament de la Unió Europea i els seus principals polítiques.

h) Participació en la Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea i els seus òrgans dependents.

i) Intermediació entre les institucions de la Unió Europea i els diferents departaments del Consell en els procediments, per eventual vulneració de la normativa europea.

j) Coordinació de les actuacions en l'exterior, i dels viatges d'àmbit internacional de personal i alts càrrecs de la Generalitat.

k) Establiment de les vies per a facilitar a la representació social i institucional valenciana la relació amb les institucions i òrgans de la Unió Europea, així com amb entitats de l'exterior, organitzacions interregionals i organitzacions internacionals i amb les comunitats autònomes.

l) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.