Presentació

Presentació

 


 

L'Advocacia General de la Generalitat, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 1 i 2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència jurídica a la Generalitat, és l'òrgan al qual correspon prestar assistència jurídica a tota l'Administració de la Generalitat, així com a les entitats de dret públic, societats i fundacions vinculades o dependents d'ella.

L'Advocacia General de la Generalitat presta assistència jurídica en dos àmbits d'actuació, exercint la funció consultiva, consistent en l'assessorament en dret, i la funció contenciosa, consistent en la representació i defensa en judici davant qualssevol jurisdiccions i ordres jurisdiccionals.

Al capdavant de l'Advocacia General de la Generalitat es troba l'advocat o advocada general de la Generalitat, òrgan superior al que s'atribuïx la direcció del departament i al qual, com a funció essencial, correspon garantir el principi d'unitat d'actuació, criteri i doctrina dels advocats i advocades de la Generalitat.

Assistint de manera personal i directa a l'advocat o advocada general de la Generalitat, la Direcció General de l'Advocacia General de la Generalitat és l'òrgan directiu que s'encarrega de la gestió ordinària dels assumptes i de l'exercici d'aquelles funcions que li siguen encomanades o delegades.

A l'Advocacia General de la Generalitat està adscrit el Cos de l'advocacia de la Generalitat, cos especial al qual s'accedix exclusivament mitjançant oposició lliure i que, com establix la Llei 10/2005, té encomanada l'assistència jurídica a la Generalitat.

Com expressament disposa la Llei 10/2005, l'Advocacia General de la Generalitat gaudix d'independència funcional en relació amb el contingut dels seus informes en dret i actuacions judicials, que estaran sempre subjectes a criteris jurídics objectius.