Cos de l'Advocacia de la Generalitat

Cos de l'Advocacia de la Generalitat


 

L'article 3 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència jurídica a la Generalitat, va crear el Cos d'advocats de la Generalitat.

Posteriorment, la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, ho va incloure en el seu Annex I, amb la denominació de Cos de l'advocacia de la Generalitat.

Els funcionaris i les funcionàries del Cos, tal com establix la Llei 10/2005, tenen encomanada l'assistència jurídica a la Generalitat, entesa esta en la seua doble funció, d'assessorament en dret i de representació i defensa en judici, prestant servici a tota l'Administració de la Generalitat i també a les entitats de dret públic, societats i fundacions vinculades o dependents d'ella.

El Cos pertany al grup de titulació A1 i al mateix s'ingressa, exclusivament, mitjançant oposició lliure, sent requisit d'accés estar en possessió del títol universitari de grau o llicenciatura en Dret.

Les proves selectives d'ingrés són avaluades per un òrgan col·legiat compost per juristes de diferent especialització, d'acord amb els principis d'igualtat, objectivitat, mèrit i capacitat.

Les proves combinen exercicis teòrics i pràctics basats en un exigent temari que garantix una profunda formació, d'advocat generalista, necessària per a atendre els variats assumptes jurídics als quals s'enfronten els advocats i advocades de la Generalitat.

Com apunta el preàmbul de la Llei 10/2005, es tracta d'un cos de funcionarial al qual s'exigix una especial excel·lència en la seua preparació, excel·lència que ha de mantindre's al llarg de la carrera administrativa de cadascuna de les persones que l'integren.

En l'exercici de les seues funcions, els advocats i les advocades de la Generalitat estan subjectes a l'estatut dels funcionaris públics i a les normes deontològiques professionals de l'advocacia.

Últims processos selectius:

  • Per Ordre 130/2020, de 22 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, es van convocar proves selectives d'accés al cos d'advocats i advocades de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 170/18, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/24/pdf/2020_11226.pdf

Este procés va finalitzar amb la Resolució d'1 de juny de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es va nomenar personal funcionari de carrera als qui van superar la convocatòria 170/18, amb quatre incorporacions al cos.

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/03/pdf/2022_5156.pdf

  • Per Ordre 25/2021, de 28 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, es van convocar proves selectives d'accés al cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 184/18 corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/04/pdf/2021_9843.pdf

Este procés va finalitzar amb la Resolució de 6 de juliol de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es va nomenar personal funcionari de carrera als qui van superar la convocatòria 184/18, amb sis incorporacions al cos.

https://dogv.gva.es/datos/2023/07/10/pdf/2023_7737.pdf

  • Per Ordre 27/2022, de 28 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, es van convocar proves selectives d'accés al cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 22/22 corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2022 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/31/pdf/2022_10052.pdf

Publicada la relació definitiva de persones que han superat les proves:

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/05/pdf/2024_2742.pdf

  • Per Ordre 35/2023, de 22 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, es convoquen proves selectives d'accés al cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 2/23 corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

https://dogv.gva.es/datos/2023/06/29/pdf/2023_7205.pdf

Pendent el seu inici.

Convocades set places.

Designat l'Òrgan Tècnic de Selecció, mitjançant Resolució de 6 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A1-02, convocatòria 2/23.

https://dogv.gva.es/datos/2023/11/13/pdf/2023_11172.pdf