Organització i estructura

Organització i estructura

 

Òrgan superior

  • Al capdavant de l'Advocacia General de la Generalitat està l'advocat o advocada general de la Generalitat, òrgan superior de direcció del departament.

Com a funció essencial, correspon a l'advocat o advocada general de la Generalitat garantir el principi d'unitat d'actuació, criteri i doctrina dels advocats i advocades de la Generalitat

El seu nomenament és competència del Consell, a proposta del president de la Generalitat, entre juristes de reconegut prestigi.

 

Òrgan directiu

  • La Direcció General de l'Advocacia General de la Generalitat és l'òrgan directiu que assistix de manera personal i directa a l'advocat o advocada general.

S'encarrega de la gestió ordinària dels assumptes de l'Advocacia General de la Generalitat i de la seua adreça ordinària, així com de l'exercici d'aquelles funcions que li siguen encomanades o delegades per l'advocat o advocada general.

El seu nomenament és competència del Consell, a proposta del president de la Generalitat, entre advocats i advocades de la Generalitat amb almenys cinc anys d'antiguitat.

 

Nivell administratiu:

Depenent de la Direcció General, l'Advocacia General de la Generalitat s'estructura en les següents unitats administratives:

  • La Direcció dels Servicis Consultius, a la qual correspon l'exercici de les funcions d'assessorament en dret previstes en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència jurídica a la Generalitat.

  • El Gabinet d'Estudis al qual correspon l'elaboració de dictàmens i estudis, l'elaboració del projecte de memòria anual, la promoció de treballs de recerca i l'organització d'activitats que tinguen per finalidad el coneixement i difusió de matèries d'índole jurídica, així com activitats formatives.

  • Els Advocats Coordinadors i les Advocades Coordinadores assistixen a les direccions dels Servicis Contenciosos i Consultius, i al Gabinet d'Estudis, en funció de la seua adscripció funcional. El seu número ve determinat a cada moment per la Relació de Llocs de treball.

  • A Alacant i Castelló existix una àrea territorial i al seu front una advocada o advocat coordinador.

Les persones titulars d'estes unitats administratives són designades pel president de la Generalitat, pel sistema de lliure designació, entre advocats i advocades de la Generalitat.

 

Advocats i Advocades de la Generalitat:

  • Els Advocats i Advocades de la Generalitat depenen orgànica i funcionalment de l'advocat o advocada general i de la Direcció General, així com de les persones titulars de la direcció dels Servicis Contenciosos i dels Servicis Consultius, del Gabinet d'Estudis i de les diferents coordinacions, segons la naturalesa de l'assumpte concret que se'ls encomane; realitzant, indistintament, les funcions consultives i contencioses que se'ls assignen.

La provisió de llocs de treball reservats a advocats i advocades de la Generalitat es realitza mitjançant concurs de mèrits.