Funcions

Funcions

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Funció consultiva

Com disposa l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència jurídica a la Generalitat, correspon als advocats i advocades integrats en l'Advocacia General de la Generalitat "l'assessorament en dret al president de la Generalitat, al Consell de la Generalitat i a l'administració d'ell dependent, així com a les entitats autònomes i de dret públic vinculades o dependents d'aquella…”.

El mateix article 5 establix que “l'assessorament en dret de les societats i fundacions de la Generalitat … podrà encomanar-se a l'Advocacia General de la Generalitat a través de l'oportú conveni…”.

Es preceptiu l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat en els següents casos.

“a) Els avantprojectes de lleis i projectes de disposicions amb força de llei o disposicions de caràcter general.

b) Els convenis i acords administratius.

c) En matèria de contractació, en els supòsits previstos a este efecte en la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic, i altres normes aplicables, ja es tracte de contractes administratius o de contractes privats.

d) Les propostes de resolució dels recursos administratius, en els casos en què la resolució que pose fi a la via administrativa corresponga al Consell de la Generalitat.

e) Les propostes de resolucions de terminació convencional dels procediments administratius.

f) Els expedients de declaració de lesivitat d'actes administratius, prèviament a la seua impugnació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

g) Propostes de resolució d'expedients sancionadors la imposició dels quals corresponga al Consell.

h) Les bases generals reguladores de la concessió de subvencions i ajudes corresponents a la Generalitat.

i) Els estatuts i regles de règim intern de les entitats de qualsevol naturalesa, societats i fundacions vinculades o dependents de la Generalitat.

j) Les propostes de resolucions relatives a l'exercici d'accions judicials o al desistiment, aplanament, o sotmetiment a transacció judicial o arbitratge, quan la competència no l'exercisca l'advocat general de la Generalitat.

k) La validació dels documents que acrediten la representació dels interessats en els procediments de contractació, expressant la seua concreta eficàcia en relació amb la fi per al qual van ser presentats.

l) Els expedients de pagament de costes a les quals fora condemnada la Generalitat, quan se suscite controvèrsia.

m) Els assumptes en els quals els òrgans de l'ordre jurisdiccional penal facen oferiment d'accions a la Generalitat.

n) Qualsevol altre assumpte en què les disposicions vigents exigisquen un informe jurídic amb caràcter preceptiu.”

L'article 5 de la Llei 10/2005 també preveu l'emissió d'informes facultatius:

“En tots els altres supòsits, els òrgans competents podran sol·licitar informe de l'advocacia de la Generalitat quan ho consideren necessari en atenció a la importància econòmica, transcendència social o dificultat tècnic-jurídica de l'assumpte de què es tracte.”

 

  • Funció contenciosa

Com disposa l'article 7 de la Llei 10/2005, correspon als advocats i advocades integrats en l'Advocacia General de la Generalitat “la representació i defensa en judici del president de la Generalitat, del Consell i la seua Administració; i dels organismes públics vinculats o dependents de la mateixa davant qualssevol jurisdiccions i ordres jurisdiccionals…”.

El mateix article 7 establix que “la representació i defensa en judici de les societats i fundacions de la Generalitat … podrà encomanar-se a l'Advocacia General de la Generalitat a través de l'oportú conveni…”.

L'Advocacia General de La Generalitat, com preveu a l'article 10 de la Llei 10/2005, podrà subscriure convenis amb entitats locals de la Comunitat Valenciana que tinguen per objecte la seua representació i defensa, excepte en els procediments en què existisca conflicte d'interessos.

En els supòsits previstos en l'article 11 de la Llei, els advocats i les advocades de la Generalitat poden assumir la defensa de les autoritats i del personal al servici de la Generalitat.

També preveu la Llei, en el seu article 12, que, quan l'interés general dels valencians el faça convenient, es pot autoritzar l'Advocacia General de la Generalitat perquè col·labore en la defensa de particulars en determinats procediments.

Respecte a la disposició de l'acció processal, la Llei establix que els advocats i advocades de la Generalitat no poden iniciar cap acció en nom de la Generalitat sense estar prèviament autoritzats per l'autoritat competent. Tampoc poden desistir dels procediments iniciats, ni aplanar-se enfront de les demandes formulades de contrari, sense estar prèviament autoritzats a això per l'autoritat competent.

En l'acompliment de la funció contenciosa, els advocats i les advocades de la Generalitat ostenten, sense necessitat d'especial acreditació, la representació processal de la Generalitat.