Normativa

Normativa

 

  • Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat.

Llei 10/2005

  • Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual aprova el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat.

Decret 84/2006

  • Decret 131/2023, de 10 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat.

Decret 131/2023

 

Delegacions.

  • Resolució de 8 de novembre de 2023, del president de la Generalitat, per la qual delega determinades atribucions en diferents òrgans de la Presidència. Al punt quart disposa la delegació de competències en l'advocat o advocada general de la Generalitat.

Resolució 8 de novembre

  • Resolució de 17 de febrer de 2006, de l'advocat general de la Generalitat, per la qual delega determinades competències en el director general de l'Advocacia General de la Generalitat.

Resolució 17 de febrer