Règim d'organització i funcionament

Règim d'organització i funcionament

Règim general de funcionament de la Comissió

  • La Comissió es reunirà en sessió ordinària, prèvia convocatòria en temps i en forma ordenada per qui ostente la seua presidència, almenys una vegada al trimestre, i en sessió extraordinària sempre que la importància dels assumptes a tractar així ho requerisca, per decisió de la presidència o quan el sol·licite un terç de les persones membres.
  • Les convocatòries de la Comissió, així com el seu funcionament, es regiran pel que es disposa en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per als òrgans col·legiats.
  • D’acord amb el que es disposa en la llei reguladora de règim jurídic del sector públic i en el Decret 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels òrgans de govern de l’Administració de la Generalitat, es podrà constituir, convocar, celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com per mitjans electrònics.

 

Funcions

La Comissió tindrà les següents funcions:

a) Impulsar l’aplicació de l’Estratègia, i el seguiment estratègic i avaluació d’aquesta.

b) Estudiar i proposar les mesures i instruments a adoptar pel Consell, en desenvolupament de l’Estratègia.

c) Establir les directrius de col·laboració de la Generalitat amb les restants administracions públiques, en particular els ens locals, per al desenvolupament i execució de l’Estratègia.

d) Assistir al Consell per a l’elevació de propostes a l’Administració General de l’Estat, en relació amb les mesures necessàries per a l’impuls i desenvolupament de l’Estratègia.

e) Establir les directrius bàsiques d’organització, gestió i seguiment dels projectes de la Generalitat a finançar per l’instrument Next Generation EU.

f) Coordinar amb les autoritats de gestió i control, l’observança dels requeriments, exigències i instruccions, tant de la Unió Europea, com del Govern d’Espanya.

g) Supervisar els treballs de l’Oficina Valenciana per a la Recuperació i informar sobre el funcionament d’aquesta.

h) Qualsevol altra funció relacionada amb l’àmbit de la seua competència