T'interessa

Portals

Novetats

CIRCULAR Nº 1 CONCURS ORDINARI 2021

CONCURS ORDINARI DE 2021 PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TRABALL DE PERSONAL FUNCIONARIAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

CORRECCIÓ D'ERRADES RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MÈRITS GENERALS 2020 HABILITATS NACIONALS

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 30 de octubre de 2020, por la que se publica la relación...

CORRECCIÓ D'ERRADES CONVOCATÒRIA CONCURS UNITARI 2020 HABILITATS NACIONALS

Resolució de 3 de desembre de 2020, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es modifica i es corregeixen errades de la de 30 d'octubre de 2020, per la qual es convoca concurs...

Circular informativa sobre el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2021

Per la Direcció General d'Administració Local se dona publicitat de la nota informativa sobre festes locals 2021. La documentació sol·licitada haurà de ser tramesa a les respectives direccions...

RELACIÓ MÈRITS AUTONÒMICS HABILITATS NACIONALS A 30-10-20

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2020, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual es dona publicitat a la relació individualitzada dels mèrits del personal funcionari d'Administració...