T'interessa

Portals

Novetats

MODEL BASES REGULADORES AJUDES PLAN RESISTIR

Model de bases reguladores de concessió directa de les ajudes parèntesis incloses en el Pla Resistir aprovat per Decret llei 1/2021, de 22 de gener.

CIRCULAR Nº 1 CONCURS ORDINARI 2021

CONCURS ORDINARI DE 2021 PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TRABALL DE PERSONAL FUNCIONARIAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

CORRECCIÓ D'ERRADES RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MÈRITS GENERALS 2020 HABILITATS NACIONALS

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 30 de octubre de 2020, por la que se publica la relación...