FEDER

FEDER

El fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), recolzarà el desenvolupament regional local per mitjà del cofinançament d'inversions en I+D i innovació; canvi climàtic i medioambiente; suport empresarial a les pimes; telecomunicacions, energia i infraestructures de transports; infraestructures de salut, educació i socials, i desenvolupament sostenible.


Per a saber més:

 

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 90 % de la mitjana del PIB de la UE-27, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu n.º 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

 

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

 

Objectius del FEDER:

  • Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors (EIX PRIORITARI 4).
  • Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos (EIX PRIORITARI 6).

 

Prioritats del FEDER:

  • El foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes.
  • La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

 

Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors

Objectiu Temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

4 – Recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors

 

4e -Foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d'adaptació amb efecte de mitigació.

4.5.1. Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transporte ciclista, per als vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes

Foment de la redacció de Planes de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

 

 

 

 

Eix prioritari 6: Preservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

Objectiu Temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

6c -Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural

6.3.1. Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural

 

Actuacions sobre el patrimoni i dinamització local

 

 

 

Documents de programació

Programa Operatiu  FEDER CV 2014-2020   

 

BASES REGULADORES PER A SUBVENCIONAR PROJECTES LOCALS D'ACTUACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DECRET  19/2017,  de  26  d'octubre,  del  president  de  la Generalitat,  pel  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per a subvencionar projectes locals d'actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

Convocatòries d'ajudes / Licitacions

1.-EIX PRIORITARI 6: PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ O RECUPERACIÓ SOBRE BENS DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de finançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Patrimoni històric, artístic i cultural 

 

RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2018, de la Presidència de la  Generalitat,  per  la  qual  es  resol  la  concessió  d'ajudes convocades per la Resolució de 20 de novembre de 2017, de  la  Presidència  de  la  Generalitat,  destinades  a  subvencionar projectes locals d'actuació de les entitats locals de la  Comunitat  Valenciana  per  a  la  protecció,  conservació o  recuperació  de  béns  de  patrimoni  cultural  valencià  i  la seua  posada  en  valor  susceptibles  de  cofinançament  pel Programa  operatiu  FEDER  de  la  Comunitat  Valenciana 2014-2020. 

 

RESOLUCIÓ  de  12  de  setembre  de  2018,  de  la  Presidència  de  la  Generalitat,  per  la  qual  s'amplia  el  termini màxim  per  a  presentar  el  projecte  tècnic  d'actuació,  i  es modifica  la  data  límit  d'execució  i  pagament  dels  projectes  locals  d'actuació,  previstos  en  la  Resolució  de  20  de novembre  de  2017,  de  la  Presidència  de  la  Generalitat, per  la  qual  es  convoquen  ajudes  per  a  projectes  locals d'actuació  de  les  entitats  locals  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la  protecció,  conservació  o  recuperació  sobre béns  de  patrimoni  cultural  valencià  i  la  seua  posada  en valor susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

2.- EIX PRIORITARI 4: FOMENT DE LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació dels municipis de la comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Infraestructures i transports


RESOLUCIÓ  de  18  de  maig  de  2018,  de  la  Presidència de  la  Generalitat,  per  la  qual  es  resol  la  concessió  d'ajudes convocades per Resolució de 20 de novembre de 2017,de  la  Presidència  de  la  Generalitat,  destinades  a  subvencionar  projectes  locals  d'actuació  dels  municipis  de  la Comunitat  Valenciana  de  foment  de  la  mobilitat  urbana sostenible  susceptibles  de  cofinançament  pel  Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

RESOLUCIÓ  de  17  d'octubre  de  2018,  de  la  Presidència de  la  Generalitat,  per  la  qual  es  modifica  la  data  límit d'execució  i  pagament  dels  projectes  locals d'actuació previstos  en  la  Resolució  de  20  de  novembre  de  2017,  de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana, de foment de la mobilitat urbana sostenible  susceptibles  de  cofinançament  pel  PO  FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

Llistat d'operacions

LLISTAT D'OPERACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL

 

Normativa d'aplicació

+ Normativa addicional específica.

Enllaços d'interés

+ Altres enllaços d'interés

 

Comunicació 2014-2020

 

PLA DE CONTROL DE LES SUBVENCIONS

 

NOTES INFORMATIVES

 

Taula d'execució d'indicadors de comunicació EIX 4 MOVILITAT

Taula d'execució d'indicadors de comunicació EIX 6 MOVILITAT

 

 

 

 

LOGOTIPS PO FEDER CV 2014-2020

 

Logo "TOTS A UNA VEU" PER A DESCARREGA

Logo "TOTS A UNA VEU" ONLINE

 

Logotip Versions Logotip Conselleria Versió
FEDER_vtcal_val Presidencia de la Generalitat

Emblema Presidència Val.

Emblema Presidencia Cas.

FEDER_vtcal_cas

FEDER_htal_val

 

FEDER_htal_cas

 

 

 

Mesures antifrau

 

Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten als fons europeus

 


ENLLAÇOS ALS DOCUMENTS INDICADORS DE PRODUCTIVITAT

INDICADOR DE PRODUCTIVITAT PER A L'EIX 6 "SUBVENCIÓ PER A PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DE BENS DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ".

- C009 INDICADOR DE PRODUCTIVITAT D'AUGMENT DE NOMBRE DE VISITES


INDICADORS DE PRODUCTIVITAT PER A L'EIX 4 "FOMENT DE LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE".

- E074 INDICADOR DE PRODUCTIVITAT DE NOMBRE DE PLANS DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

- C034 INDICADOR DE PRODUCTIVITAT DE REDUCCIÓ ANUAL ESTIMADA DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE