T'interessa

Normativa

Normativa

INFORMACIÓ GENERAL

Normativa general:

  1. Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i por el qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD).
  2. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  3. Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sanciones penals.
  4. Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència.
  5. Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, por el qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.
  6. Orde 1/2021, de 20 d'abril, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, por la qual es desplega el Decret 179/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
  7. Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, por el qual s'establix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat.
  8. Orde 19/2013 sobre normes sobre ús segur de mitjans tecnològics en l'Administració de la Generalitat.

Normativa sanitat:

Normativa educació: