T'interessa

Exercici de drets i reclamacions

Exercici de drets i reclamacions

EXERCICI DE DRETS:

El dret a la protecció de dades suposa la capacitat de les persones interessades a exercir un control sobre les seues dades personals; aquest control poden exercir-lo sol·licitant l'accés,  la rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitant el dret d'oposició  i limitació dels tractaments de les seues dades de caràcter personal.

Aquests drets estan regulats en els articles 15 i següents del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara en avant, RGPD), així com en els articles 13 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i són els següents:

  •  Dret d'accés: regulat en l'article 15 RGPD i en l'article 13 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que la concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals, en els termes establits en la normativa assenyalada anteriorment.
  • Dret de rectificació: regulat en els articles 16 i 19 del RGPD i en l'article 14 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre sense dilació indeguda de l’entitat responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concernisquen. Tenint en compte els fins del tractament, la persona interessada tindrà dret al fet que es completen les dades personals que siguen incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
  • Dret de supressió o dret a l'oblit: regulat en l'article 17 i 19 del RGPD i en l'article 15 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concernisquen, la qual estarà obligada a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concórrega alguna de les circumstàncies assenyalades en la normativa citada.
  • Dret de limitació: regulat en l'article 18 del RGPD i l'article 16 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions assenyalades en la normativa citada.
  • Dret d'oposició: regulat en l'article 21 del RGPD i en l'article  18 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seua situació particular, al fet que dades personals que el concernisquen siguen objecte d'un tractament, en els termes assenyalats en la normativa citada.

Es pot trobar una explicació detallada de cadascun d'aquests drets en l'apartat INFORMACIÓ GENERAL (conceptes bàsics) i en l'apartat GUIES I RECOMANACIONS (Guia drets de la ciutadania).

 

El responsable del tractament està obligat a resoldre la sol·licitud de la persona interessada sense dilació indeguda i a tot tardar en el termini d'UN MES des de la seua recepció, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini altres dos mesos més.

Transcorregut el termini sense que de manera expressa es responga a la petició, la persona interessada podrà interposar la reclamació prevista en l'article 37 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Es pot trobar informació més detallada sobre el procediment de tramitació de drets en la següent URL: http://sede.gva.es/va/proc19970

 

 RECLAMACIONS:

Les persones afectades podran presentar una reclamació, bé davant la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat bé davant l'autoritat de control competent, en el nostre cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en els supòsits en els quals no haja sigut atesa la seua sol·licitud d'exercici de drets o s'haja produït una possible infracció del que es disposa en la normativa de protecció de dades per part de l'Administració del Consell o el seu sector públic instrumental.

Quan una reclamació es presente davant la Delegació de Protecció de Dades, d'acord amb l'article 37.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, aquesta haurà de notificar a la persona reclamant la decisió adoptada en el termini de dos mesos.

Resposta la reclamació per la Delegació de Protecció de Dades, en cas de disconformitat, la persona afectada podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en els termes establits en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Es pot trobar informació més detallada sobre el procediment de reclamació per no atenció de la sol·licitud d'exercici de drets, així com per existència de possible infracció en matèria de protecció de dades en la següent URL: http://sede.gva.es/va/proc22094