Distinció per la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals

Normativa

Normativa

Creada en 2015.

Regulada pel Decret 218/2015, de 4 de desembre, del Consell, pel qual es crea la Distinció per la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals
(DOCV 04-12-2015)

Objecte. El Consell commemorará solemnement, cada 6 de desembre, l'aniversari de la Constitució espanyola, d'acord amb el que disposa aquest decret.

Seu de la celebració. La celebració solemne pel Consell de l'aniversari de la Constitució espanyola es durà a terme a Alacant.

Distincions

  1. El Consell, mitjançant un decret, podrà atorgar anualment dues distincions: una d'elles destinada a una persona física, i l'altra a una persona jurídica, en reconeixement de la seua especial labor, lluita o trajectòria en favor dels drets i llibertats públiques continguts en la Constitució.
  2. En el cas de les persones físiques, aquestes distincions podran ser atorgades a títol pòstum.
  3. Les dites distincions, que s'anomenaran Distincions per la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals, tindran un caràcter honorífic i no comportaran cap obligació econòmica per a la Generalitat.
  4. La concessió de les distincions es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, amb antelació a la celebració de l'acte formal del seu atorgament.

Altres actes. Sense perjudici del que disposen els articles anteriors, el Consell podrà acordar la realització d'altres actes i activitats que considere oportuns al voltant de la commemoració del dia de la Constitució espanyola en altres llocs de la Comunitat Valenciana.