Distinció per la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals

Introducció

Introducció

El 31 d'octubre de 1978 les Corts constituents van aprovar el text de la Constitució que després va ser ratificada en referèndum, el 6 de desembre de 1978.

La Constitució espanyola de 1978 va nàixer amb la vocació, expressada en el seu preàmbul, de garantir la convivència democràtica i consolidar l'Estat Social i Democràtic de Dret; també amb el compromís de garantir l'exercici dels drets i llibertats individuals i col•lectius i de defendre les cultures, llengües i institucions de tots els pobles que viuen en un territori comú, als quals, en el seu article 2, reconeix el dret a l'autonomia.

El consens aconseguit amb el pacte constitucional de 1978 va ser un triomf col•lectiu, perquè la seua elaboració es va dur a terme des del pluralisme polític, en un esforç de concòrdia i amistat civil que buscava acabar definitivament amb l'estigma de la divisió i enfrontament que havia assolat la història espanyola del segle passat. La Constitució espanyola, i especialment el seu procés de debat i formulació, ens va ensenyar a matisar, a acceptar les raons de l'altre, i a entendre les discrepàncies com a diversitat.

És evident que la Constitució ha experimentat l'impacte de canvis socials molt importants, i que hi ha propostes més que fundades sobre la conveniència d'actualitzar el text constitucional, en especial quan la crisi econòmica ha posat en entredit l'actuació dels poders públics per a satisfer els mateixos valors establits en la Constitució: la llibertat, la igualtat, el pluralisme i la dignitat de la persona. Qualsevol canvi, això no obstant, no pot oblidar la part positiva d'una experiència, ni l'acceptació tranquil•la d'elements bàsics de la cultura constitucional assumits pel poble valencià, pel poble espanyol per primera vegada en la història.

Amb la commemoració del dia de la Constitució espanyola a Alacant, i amb la creació d'una distinció, de caràcter honorífic, en reconeixement d'una acció o d'una trajectòria en defensa dels drets i llibertats públiques, dels valors constitucionals, democràtics i de convivència, es pretén rendir tribut a aquelles persones i institucions que hagen destacat en la lluita pels drets, llibertats i deures que arreplega el títol I de la Constitució com a condició per a l'exercici plural de l'acció política, que ha de ser, sobretot i en primer lloc, acció ciutadana.

I no és casual l'elecció d'Alacant per a fer-la seu de la celebració dels actes de commemoració de la Constitució espanyola, perquè si la Constitució espanyola va significar l'eradicació del centralisme polític, la vertebració de la Comunitat Valenciana exigeix, en la mateixa línia, la presència de les nostres institucions i dels nostres representants al llarg de tot el nostre territori. A Alacant va concloure la Guerra Civil. Al seu port, a la vora del mar Mediterrani, va començar l'èxode de milers de persones que havien lluitat pels valors democràtics. Alacant va simbolitzar dramàticament l'inici de la llarguíssima dictadura que sols conclouria amb l'intent seriós i honrat de reconciliació i afirmació de drets que va suposar la Constitució de 1978.