Presentació

Presentació

De forma transversal i coordinant-se amb la Direcció General de l'Igualtat i de l'Institut de les Dones, la  Subdirecció General del Gabinet Tècnic exercirà, en l'àmbit de la  Presidència, com a Unitat d'Igualtat, les funcions següents:

a) Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i hòmens.

b) Realitzar el seguiment, avaluació i desenrotllament del grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i hòmens.

c) Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.

d) Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en qualsevol actuació que es duga a terme en l'àmbit de les competències de la Presidència, així com analitzar els resultats que la seua realització ha tingut respecte al gènere.

e) Fomentar i assegurar l'ús de llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes elaborats en la Presidència.

f) Assistir tècnicament en l'elaboració de la publicitat institucional promoguda des de la Presidència de manera que aquesta transmeta valors positius i igualitaris, evitant estereotips de gènere.

g) Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.

h) Demanar la informació estadística generada per l'activitat de la Presidència i assessorar en relació amb la seua elaboració, a més de realitzar l'anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.

i) Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i hòmens.

j) Assessorar en l'elaboració de plans d'igualtat, col·laborar en la seua avaluació i proposar l'adopció de mesures correctores.

k) Impulsar la formació i sensibilització del personal del departament en relació amb l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, per mitjà de la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

l) Promoure i impulsar el desenrotllament de mesures de coresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que s'adopten des de la conselleria amb competències en funció pública.

m) Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que pateixen discriminació múltiple.