Informació precontractual

Visualització de contingut web

Viatges combinats

 • Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats. (BOE, 27/12/2018. Modifica l'RDL 1/2007 TRLGDCU)

 

LA INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL

Els requisits de la informació precontractual són d'obligat compliment. La informació haurà de facilitar-se tant en les ofertes de VIATGES COMBINATS com de SERVEIS DE VIATGE VINCULATS.

La informació precontractual serà vinculant i s'entregarà, almenys, en castellà. Serà clara, comprensible i destacada.

És important considerar DOS REQUISITS:

 1. MODELS NORMALITZATS OBLIGATORIS
  Abans que la persona viatgera quede obligada per qualsevol contracte o oferta, l'entitat organitzadora i, si escau, també el detallista comercialitzador, proporcionaran un formulari amb la informació normalitzada relativa al viatge combinat o els serveis de viatge vinculats. S'informa així sobre si l'oferta és un viatge combinat o serveis de viatge vinculats, així com el nivell de protecció aplicable.

  Per a VIATGES COMBINATS: RDL 1/2007 TRLGDCU. TÍTOL II. CAPÍTOL I. Article 153: Informació precontractual. Article 154: Caràcter vinculant de la informació precontractual.

  Formularis que cal proporcionar: ANNEX II A, B i C.
   
 2. A més, en el cas dels VIATGES COMBINATS
  Es facilitarà informació essencial sobre: les principals característiques dels seus serveis de viatge; dades de l'organitzador i del detallista; preu total, comissions, recàrrecs i altres costos; modalitats de pagament; nombre mínim de viatgers; informació general sobre passaports i visats; possibilitat de resolució pel viatger i penalitzacions; possibilitat de subscripció d'assegurances facultatives i informació sobre protecció de dades.

DEFINICIÓ

VIATGE COMBINAT (Article 151.1.b 1r i 2n)

Usualment, és la combinació per un sol empresari de, com a mínim, dos tipus de serveis de viatge de manera prèvia a la formalització d'un contracte.

IMPORTANT: la combinació d'un únic servei de viatge de transport, o allotjament, o lloguer de vehicles de motor amb un altre servei turístic diferent (com ara entrades a espectacles, excursions, forfets, lloguers o tractaments en balnearis) requerirà que aquests serveis diferents representen una proporció igual o superior al vint-i-cinc per cent del valor de la combinació, i que s'anuncien o constituïsquen com una raó essencial de la combinació. La selecció i contractació d'aqueixa mena de serveis diferents després de l'inici de l'execució d'un servei de viatge solt de transport, d'allotjament o de lloguer de vehicle de motor, no donarà lloc a un viatge combinat.

Hi ha també la possibilitat que el viatge combinat es conforme per contractes diferents amb diferents prestadors de servei, segons les causes descrites en els punts i, ii, iii, iv i v del punt 2n de l'article 151.1.b).

S'exclouen del concepte de VIATGE COMBINAT

 • Els viatges que no sobrepassen les 24 h, llevat que incloguen allotjament.
 • Els viatges ocasionals i sense ànim de lucre, dirigits a un grup limitat de viatgers.
 • Els viatges de negocis estipulats en un conveni general entre un empresari i una persona física o jurídica que actue amb finalitats relacionades amb l'activitat, negoci, ofici o professió d'aquell.

VIATGER (Article 151.1f)

Nou concepte més ampli que engloba també:

 • Els qui viatgen per motius professionals excepte que ho facen sobre la base d'un conveni general subscrit per l'empresa professional.

INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL EN VIATGES COMBINATS

 • RDL 1/2007,de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 • TITULE II, CAPÍTOL I. Articles 153 i 154. (Text modificat pel Reial decret Llei 23/2018, de 21 de desembre)

TÍTOL II. CAPÍTOL I. Obligacions d'informació i contingut del contracte de viatge combinat.

Article 153 Informació precontractual

1. Abans que el viatger quede obligat per qualsevol contracte de viatge combinat o oferta corresponent, l'organitzador, i també el detallista, quan el viatge combinat es venga a través d'aquest últim, proporcionaran al viatger el formulari amb la informació normalitzada relativa al viatge combinat que figura en l'annex II, A o B, així com la següent informació que resulte aplicable al viatge combinat:

a) Les principals característiques dels serveis de viatge que s'assenyalen a continuació:

1r La destinació o les destinacions del viatge, l'itinerari i els períodes d'estada, amb les seues dates i, quan s'incloga l'allotjament, el nombre de pernoctacions incloses.

2n Els mitjans de transport, les seues característiques i categories, els punts, dates i hores d'eixida i de retorn, la duració, els llocs de les parades intermèdies i les connexions de transport. Si l'hora exacta està encara per determinar, s'informarà el viatger de l'hora aproximada d'eixida i de retorn.

3r La ubicació, les principals característiques i, si escau, la categoria turística de l'allotjament conformement a les normes del corresponent país de destinació.

4t Els menjars previstos.

5é Les visites, excursions o altres serveis inclosos en el preu total acordat del viatge combinat.

6é En cas que aquesta informació no puga deduir-se del context, indicació de si algun dels serveis de viatge es prestarà al viatger com a part d'un grup i, en cas afirmatiu, quan siga possible, la grandària aproximada del grup.

7é Si el gaudi d'altres serveis turístics depén de la capacitat del viatger per a comunicar-se verbalment de manera eficaç, l'idioma en què es prestaran aquests serveis.

8é A petició del viatger, si el viatge o vacació és en termes generals apte per a persones amb mobilitat reduïda, informació precisa sobre la idoneïtat del viatge o vacació en funció de les seues necessitats.

b) El nom comercial, l'adreça completa de l'organitzador i, en el seu cas, del detallista, així com el número de telèfon i l'adreça de correu electrònic de tots dos.

c) El preu total del viatge combinat amb tots els impostos inclosos i, si escau, totes les comissions, recàrrecs i altres costos addicionals o, si aquests costos no poden calcular-se raonablement abans de la subscripció del contracte, una indicació de la mena de costos addicionals que el viatger podria haver de suportar.

d) Les modalitats de pagament, inclòs qualsevol import o percentatge del preu que haja d'abonar-se en concepte de bestreta i els terminis per a abonar el saldo, o les garanties financeres que haja de pagar o aportar el viatger.

e) El nombre mínim de persones necessari per a la realització del viatge combinat i la data límit a què es refereix l'article 160.3.a), abans de l'inici del viatge combinat, per a la possible cancel·lació del contracte si no s'arriba a aquest nombre.

f) Informació general sobre els requisits de passaport i visat, inclòs el temps aproximat per a l'obtenció de visats, i informació sobre els tràmits sanitaris per al viatge i l'estada al país de destinació.

g) Indicació que el viatger pot resoldre el contracte en qualsevol moment abans de l'inici del viatge combinat, a canvi del pagament d'una penalització adequada o, si escau, de la penalització tipus aplicada per aquest concepte per l'organitzador, de conformitat amb l'article 160.1.

h) Informació sobre la subscripció d'una assegurança facultativa que cobrisca les despeses originades en cas que el viatger decidisca posar fi al contracte o les despeses d'assistència, inclosos els de repatriació, en cas d'accident, malaltia o defunció.

i) La informació exigida per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Quan es tracte de contractes subscrits per telèfon es facilitarà al viatger la informació normalitzada tal com figura en l'annex II.B i la informació indicada en les lletres a) a h), ambdues inclusivament, d'aquest apartat.

2. En la contractació de viatges combinats, tal com es defineixen en l'apartat b).2n.v) de l'article 151.1 [], l'organitzador i l'empresari als quals es transmeten les dades garantiran que cadascun d'aquests facilite, abans que el viatger estiga obligat per contracte o per qualsevol oferta corresponent, la informació indicada en les lletres a) a h), ambdues inclusivament, de l'apartat anterior, en la mesura en què siga pertinent per als respectius serveis de viatge que oferisquen. L'organitzador també facilitarà al mateix temps la informació normalitzada per mitjà del formulari que figura en l'annex II.C.

3. La informació a què es fa referència en els apartats 1 i 2 haurà de facilitar-se al viatger, almenys, en castellà i de manera clara, comprensible i destacada, i quan es facilite per escrit haurà de ser llegible.

 

Article 154. Caràcter vinculant de la informació precontractual.

1. La informació facilitada al viatger conformement amb les lletres a) [PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES], c) [PREU TOTAL, COMISSIONS, RECÀRRECS I COSTOS ADDICIONALS], d) [MODALITATS DE PAGAMENT], e) [NOMBRE MÍNIM DE PERSONES NECESSARI] i g) [POSSIBILITAT DE RESOLUCIÓ PER LA PERSONA VIATGERA] de l'article 153.1, formarà part integrant del contracte de viatge combinat i no es modificarà llevat que les parts contractants acorden expressament el contrari. L'organitzador i, en el seu cas, el detallista, abans de la signatura del contracte de viatge combinat, comunicaran al viatger, de manera clara, comprensible i destacada, tots els canvis de la informació precontractual.

2. Si abans de la signatura del contracte l'organitzador i, en el seu cas, el detallista, no compleixen  els requisits d'informació sobre comissions, recàrrecs o altres costos addicionals que estableix l'article 153.1.c), el viatger no haurà de suportar-los.

[*] Serveis contractats en procés de reserva en línia connectats, amb les dades del viatger, de pagament i correu electrònic transmesos pel primer empresari amb el qual es contracta, en un termini no superior a 24 hores.

 

reclamaciones_turismov@gva.es

reclamaciones_turismoa@gva.es

reclamaciones_turismocs@gva.es