Visualització de contingut web

Funcions

 

La Secretaria Autonòmica de Turisme assumeix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de política turística, i control i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana. La persona titular de la Secretaria Autonòmica serà el president o la presidenta de Turisme Comunitat Valenciana.

De la Secretaria Autonòmica de Turisme depén la Direcció General de Turisme, que exerceix les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de promoció i ordenació del turisme, així com les funcions de control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i les competències administratives en l'àmbit inspector i sancionador de l'activitat turística. La persona titular de la Direcció General de Turisme serà el director o la directora de l'entitat Turisme Comunitat Valenciana.

Així mateix, el Decret 169/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat concreta i desenvolupa les funcions assignades als òrgans directius de la Presidència. Establint l'article 14 que la Direcció General de Turisme exerceix les funcions de:

  1.  Promoció i ordenació del turisme
  2.  Control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana
  3.  Exercici de les competències administratives en l'àmbit normatiu, inspector i sancionador de l'activitat turística.
  4.  Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.