Simplificació administrativa

T'interessa

Funcions

Funcions

El Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, estableix els mesures de simplificació en la gestió dels procediments administratius fent-els més eficients i accessibles, a fi d'agilitzar la seua gestió i facilitar l'exercici dels seus drets a tots els ciutadans, la qual cosa, al seu torn, redundarà en una millora de la qualitat dels serveis públics.

 

A més, pretén facilitar als empreses i als particulars l'exercici dels seues activitats econòmiques mitjançant la reducció o supressió de càrregues administratives, eliminant d'aquesta manera costos innecessaris que influeixen negativament en els seus nivells de productivitat.

Criteris de Simplificació.

 • Supressió de tràmits, requisits o documents que no siguen imprescindibles per a la resolució del procediment.
 • Eliminació de càrregues administratives, suprimint les peticions d'informació que puguen ser obtinguts per la pròpia Administració.
 • Foment de les declaracions responsables.
 • Foment de les comunicacions prèvies.
 • Normalització documental.
 • Unificació de documents, dissenyant un model únic per a aquells documents que tinguen un mateix contingut.
 • Agrupació de documents.
 • Foment i incentivació de la utilització de mitjans electrònics, tant entre els gestors com entre els ciutadans en les relacions ciutadà-Administració.
 • Reducció dels terminis de tramitació i de resposta.
 • Extensió i potenciació dels procediments de resposta o resolució automatitzada
 • Modernització i millora de la qualitat dels serveis públics.
 • Establiment del poder de decisió en el nivell administratiu més pròxim al ciutadà.

Principis Inspiradors.

 • Bona regulació: necessitat, proporcionalitat, eficiència, avaluació, …
 • Presumpció de la bona fe de la ciutadania.
 • Principi de no discriminació.
 • Principi de simplificació de càrregues.
 • Principi de transparència.
 • Prestació del servei de l'Administració més pròxima al ciutadà.

Catàleg de Procediments Administratius.

S'inclouen tots els procediments administratius de caràcter externs, és a dir, els que vagen dirigits a les empreses i a les persones físiques, que tramiten totes les unitats compreses en la Generalitat Valenciana i el seu sector públic.

Curs Autoformatiu Bàsic de Simplificació Administrativa.

Destinat a l'empleat públic amb l'objectiu conéixer el marc de la simplificació en les organitzacions.

Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI).

La cooperació administrativa en l'Espai Econòmic Europeu té en el sistema IMI una eina essencial. La Generalitat Valenciana participa en aquest sistema per a garantir, a través de l'intercanvi d'informació, els drets dels ciutadans i empreses en el mercat interior, en comunicació amb les seues homòlogues d'altres Estats membres.

Passarel·la Digital Única de la UE.
 

Emmarcat en programa Your Europe de la Unió Europea, la Generalitat Valenciana a través de la Passarel·la Digital Única (Single Digital Gateway), posa a la disposició de la ciutadania i les empreses la informació, els procediments administratius i els serveis d'assistència que necessiten per a viure o desenvolupar la seua activitat empresarial en un altre país de la Unió Europea (UE).