T'interessa

Noticias

Ves enrere Habitatge convoca ajudes superiors a 18 milions d’euros per a la millora de l’accessibilitat als habitatges

Habitatge convoca ajudes superiors a 18 milions d’euros per a la millora de l’accessibilitat als habitatges

  • La quantia de la subvenció ascendeix a 18.195.280 euros
  • El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 6 de juny de 2023 i conclou el 28 de desembre

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de l’accessibilitat als habitatges a través del Pla estatal per a accés a l’habitatge 2022-2025, segons recull el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

L’objectiu d’aquestes ajudes és el finançament d’actuacions de millora de l’accessibilitat en habitatges de municipis de la Comunitat Valenciana que intervinguen en els elements comuns d’edificis d’habitatges de tipologia residencial col·lectiva.

A més, les ajudes poden ser sol·licitades per comunitats de propietaris i propietàries, agrupacions de comunitats de propietaris, cooperatives o propietaris/àries únics d’edificis d’habitatges, així com administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries de l’immoble objecte de millora.

Pel que fa als requisits dels edificis o els habitatges, el programa d’ajudes estableix que els edificis han d’estar acabats abans de 2006, que almenys el 70 % de la seua superfície construïda sobre rasant tinga ús residencial i que almenys el 50 % dels habitatges constituïsquen el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar l’ajuda.

També s’exigeix que l’edifici compte amb l’Informe d’avaluació d’edificis (IEEV.CV) corresponent i que les actuacions tinguen l’acord de la comunitat de propietaris quan es tracte d’edificis d’habitatges col·lectius.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva. Les obres podran estar iniciades davant de la sol·licitud d’ajudes però sempre que la data d’inici siga posterior a l’1 de gener de 2022 i que no estiguen finalitzades en el moment de la sol·licitud. La data de terminació estarà recollida en el certificat de fi d’obra o l’última factura d’obres.

Finançament i condicions de les ajudes

La quantia total màxima de les ajudes a concedir en aquesta convocatòria de 2023 ascendeix a 18.195.280 euros, 12.736.696 euros dels quals corresponen a l’aportació del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i 5.458.584 euros corresponen a fons de la Generalitat.

En aquesta convocatòria també estan presents com a figures clau el gestor i l’agent de la rehabilitació com a encarregats de facilitar la tramitació de les ajudes i l’execució de les obres.

Així mateix, aquestes subvencions són compatibles amb les ajudes del Pla de recuperació, transformació i resiliència per a les actuacions de rehabilitació a escala d’edifici, la millora de l’eficiència energètica en habitatges o l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació.

Termini i forma de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia el pròxim 6 de juny i conclou el 28 de desembre d’enguany, 2023, a través de la seu electrònica seu.gva, mentre que el termini per a sol·licitar la inscripció com a gestor/a o agent de la rehabilitació s’inicia l’endemà de la publicació d’aquestes bases reguladores i la convocatòria consegüent en el DOGV, i conclou el 21 de desembre de 2023.

A més, les persones físiques que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud poden acudir durant el termini de presentació a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria d’Habitatge, i en qualsevol de les oficines de la xarxa Xaloc.

La presentació i el procediment de la documentació es gestiona de manera telemàtica, i en el cas de les sol·licituds provinents de comunitats de propietaris/àries, es realitza a través dels gestors i els agents de la rehabilitació.