Visualització de contingut web

Resto de programas Next Generation

La iniciativa Next Generation EU està composta per dos programes nous, el Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR), i el programa React-EU, així com per aportacions addicionals de finançament a programes ja existents:

 • Fons de Transició Justa
 • Programa Invest EU
 • Resc EU
 • Desenvolupament rural
 • Horitzó Europa

 

En l'apartat anterior hem parlat del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència presentat pel Govern d'Espanya.

 

A continuació , et donem informació sobre la resta de programes  que formen part de la iniciativa Next Generation

React-EU: Paquet d'Ajuda a la recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa

Què és?

És un instrument financer dotat amb 47.500 milions d'euros, a executar entre 2021 i 2023, operant com a fons estructurals, però amb major flexibilitat i agilitat en la seua execució. El finançament de ReactEU  es distribuirà entre els Estats membres tenint en compte la seua prosperitat relativa i l'abast dels efectes de la crisi actual en les seues economies i societats, inclòs la desocupació juvenil.

ReactEU proporcionarà, a través de la política de cohesió - concretament, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), del Fons Social Europeu (FSE) i del Fons d'Ajuda Europea per als Més Necessitats (FEAD)- finançament addicional als Estats membres particularment afectats amb l'objectiu de contribuir a la recuperació ecològica, digital i resilient de les seues economies

Prioritats

 • Manteniment de l'ocupació  (reduccions, autònoms).
 • Creació d'ocupació, ocupació juvenil, grups vulnerables.
 • Educació, capacitats vinculades a la transició digital i verda.
 • Millora infraestructures de serveis bàsics i accés als serveis socials.
 • Recolzar els sistemes d'assistència sanitària.
 • Mesures econòmiques en regions més dependents dels sectors afectats.
 • Facilitar el capital circulant i donar suport a la inversió de les PIMES.

 

Documents i enllaços d'interés

Fons de Transició Justa: Neutralitat Climàtica UE en 2050

Què és?

El Fons de Transició Justa (FTJ) és un nou instrument financer en l'àmbit de la política de cohesió l'objectiu de la qual és donar suport als territoris que s'enfronten a reptes socioeconòmics greus derivats del procés de transició a la neutralitat climàtica. El *FTJ facilitarà l'aplicació del Pacte Verd Europeu, l'objectiu del qual és aconseguir una Unió climàticament neutra d'ací a 2050.

Prioritats

 • Formació i reciclatge de treballadors, ocupacions verdes.
 • Donar suport a l'economia verda (PIMES, micropymes…)
 • Diversificar l'activitat econòmica cap a models més sostenibles (turisme sostenible, digitalització de l'agricultura, pobresa energètica…).
 • Fer costat a les regions més afectades per la crisi en la seua transició ecològica (regions amb gran intensitat de carboni, mineres…).

Pressupostos i normes financeres.

El FTJ proporcionarà suport a tots els Estats membres. L'accés al Fons de Transició Justa es limitarà al 50% de l'assignació nacional per als Estats membres que encara no s'hagen compromés a implementar l'objectiu d'aconseguir una UE climàticament neutra per a 2050, en línia amb els objectius de l'Acord de París; el 50% restant dels fons estarà disponible després de l'acceptació d'aquest compromís.

Documents i enllaços d'interés

InvestEU: Nou pla Juncker per a 2021-2027

Què és?

InvestEU és un nou programa que s'executarà durant els anys 2021 a 2027, amb l'objectiu de donar continuïtat al Pla d'Inversions per a Europa o Pla Juncker, que va nàixer l'any 2014 per a contrarestar els baixos nivells d'inversió que estava presentant Europa a conseqüència de la crisi econòmica i financera mundial del 2008.

InvestEU continuarà impulsant la inversió, la innovació i la creació d'ocupació a Europa, fomentant la participació d'inversors públics i privats en operacions de finançament i inversió per a fer front a fallades de mercat i situacions d'inversió imperfectes. Amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) com a principal soci financer de la Comissió, InvestEU finançarà durant els anys 2021-2027 grans projectes en quatre àrees.

Prioritats

 • Infraestructures sostenibles: Finançament de projectes d'energies renovables, connectivitat digital, transport, economia circular, infraestructures de gestió de l'aigua, dels residus i de protecció del medi ambient, etc.
 • Investigació, innovació i digitalització: Finançament de projectes d'investigació i innovació, comercialització dels resultats de la investigació, digitalització de la indústria, expansió de les empreses innovadores, intel·ligència artificial, etc.
 • Pimes: Facilitar l'accés al finançament a les Pimes i a les petites empreses de mitjana capitalització (MIDCAPS).
 • Inversió social i capacitats: Finançament de projectes de qualificacions, educació, formació; habitatge social, escoles, universitats, hospitals; innovació social; assistència sanitària, cuidats de llarga duració i accessibilitat; microfinançament; emprenedoria social; integració de migrants, refugiats i persones vulnerables, etc

Les inversions realitzades durant els anys 2021-2023 estaran enfocades a sectors clau per a la recuperació d'Europa.

Documents i enllaços d'interés

RescEU-Prog: Reforç del mecanisme de protecció civil de la UE

Què és?

El seu objectiu és garantir que la Unió estiga ben equipada per a ajudar als Estats membres i als ciutadans en aquells casos en què les capacitats nacionals es vegen desbordades, permetent a Europa reaccionar de forma més ràpida i flexible en el cas que es produïsca una emergència greu que afecte diversos Estats membres.

Prioritats

 • Crear una reserva addicional de resposta a crisi en cas d'emergències sanitàries (equips mèdics, avions d'evacuació mèdica, hospitals de campanya…).
 • Desenvolupament de capacitats per part dels EE.MM en situacions de crisis (capacitació del personal sanitari, equips de resposta…).

Documents i enllaços d'interés


 

Desenvolupament Rural

Què és?

Next Generation EU reforçarà amb 7.500 milions d'euros el pilar II de la PAC (desenvolupament rural) per a ajudar les zones rurals a introduir els canvis estructurals que requereix el Pacte Verd Europeu i contribuir a la transició ecològica.

Prioritats

 • Béns públics mediambientals.
 • Millorar la competitivitat dels sectors agrícola i silvícola.
 • Promoure la diversificació de l'activitat econòmica, en les zones rurals.
 • Promoure la qualitat de vida i de treball en les zones rurals, incloses les regions amb limitacions específiques.

Documents i enllaços d'interés

Horitzó Europa

Què és?

Horitzó Europa és el programa marc d'investigació i innovació (I+I) de la Unió Europea (UE) per al període 2021 -2027. L'objectiu general del programa és aconseguir un impacte científic, tecnològic, econòmic i social de les inversions de la UE en I+I, enfortint d'aquesta manera les seues bases científiques i tecnològiques i fomentant la competitivitat de tots els Estats membres (*EEMM).

Amb un pressupost de 95.517 milions d'euros per a aquest període de set anys, Horitzó Europa serà el Programa Marc amb el major pressupost fins hui, tenint el potencial de generar importants beneficis econòmics, socials i científics. El Programa està dissenyat amb una mentalitat d'inversió més que com un instrument exclusivament de finançament, i comptarà amb una planificació que ajudarà la UE a realitzar la transició cap a un futur pròsper i sostenible.

Pilars d'Horitzó Europa

El Programa Horitzó Europa comptarà amb una estructura basada en tres pilars:

 • El pilar 1, Ciència Excel·lent, que a través del Consell Europeu d'Investigació (ERC) finançarà projectes d'investigació a la frontera del coneixement dissenyats i dirigits per investigadors. També donarà suport al desenvolupament professional i la formació del personal investigador, a través de les activitats de mobilitat internacionals i intersectorials del programa Marie *Sklodowska-Curie (*MSCA) i invertirà a millorar i optimitzar l'accés transnacional a les Infraestructures d'investigació de nivell mundial.
 • El pilar 2, Desafiaments Globals i Competitivitat Industrial Europea, finançarà la investigació dins dels reptes socials, reforçarà les capacitats tecnològiques industrials i establirà missions amb objectius ambiciosos orientats cap als grans desafiaments globals (salut, canvi climàtic, energies renovables, mobilitat, seguretat, digital, materials, etc.). A més, donarà suport a la creació d'associacions europees (o partenariats europeus) amb els EEMM i la indústria per a treballar conjuntament en I+I. També inclourà al Centre Comú d'Investigació (JRC) que assistirà a la UE i als governs nacionals en la seua presa de decisions aportant-los evidències científiques i suport tècnic.
 • El pilar 3, Europa Innovadora, té com a objectiu fer d'Europa una potència pionera en la innovació de creació de mercat i en el creixement de pimes innovadores a través del Consell Europeu d'Innovació (EIC). Aquest farà costat a innovadors, empresaris, pimes i científics de primer ordre i amb ambició de créixer a escala internacional. Addicionalment, l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) continuarà fomentant la integració de la investigació, l'educació superior i l'emprenedoria a través de les Comunitats de coneixement i innovació (KIC).

Aquests tres pilars se sustentaran sobre un programa horitzontal, Ampliant la participació i enfortint l'Àrea Europeu d'Investigació (ERA), dedicat a ajudar als EEMM de la UE en els seus esforços per desenvolupar el seu potencial nacional d'investigació i innovació, i especialment, a aquells Estats amb menor rendiment en I+I perquè milloren la seua participació en Horitzó Europa.

Documents i enllaços d'interés