Reconeixement de signatures per a la legalització de documents

Reconeixement de signatures per a la legalització de documents

El reconeixement de signatures per a la legalització de documents que han de fer efecte a l'estranger és un tràmit imprescindible en alguns procediments, que ha de realitzar-se:

  • Mitjançant la postil·la establida en el Conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961, i respecte dels documents que han de fer efecte en els estats signataris del conveni, aquests han de ser segellats pel secretari del govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
  • Legalització diplomàtica pel Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, en el cas de documents que han de produir efectes en estats no signataris del Conveni de la Haia. 

En aquest supòsit, i de conformitat amb el que es disposa en el Decret 27/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual es regula el procediment de reconeixement de signatures, per a la legalització de documents de l'Administració de la Generalitat que han de fer efecte a l'estranger, la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat demanarà les signatures de les autoritats i empleats públics de l'Administració de la Generalitat, en aquells documents que, per a fer efecte a l'estranger, han de ser sotmesos després a legalització pel ministeri competent en matèria d'afers exteriors.

La funció del reconeixement de signatura queda atribuïda pel referit Decret 27/2011, de 18 de març, als titulars de les sotssecretaries, les signatures dels quals seran remeses a la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per a la seua comunicació al ministeri competent d'afers exteriors.

Excepcions:

Queden exceptuats, en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, els documents que formen part d'expedients d'adopcions internacionals, la gestió de les quals correspon a la direcció general competent en matèria de protecció de menors.

Així mateix, i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/1191 pel qual es facilita la lliure circulació dels ciutadans, s'estableix l'exempció de la legalització de determinats documents públics, i la simplificació d'alguns tràmits, entre estats membres de la UE.