T'interessa

Portals

Comissions bilaterals

Comissions bilaterals

Es va constituir mitjançant Acord de 10 de juliol de 2000. La seua finalitat és molt àmplia: servir d'instrument per a intensificar la cooperació entre l'Estat i Comunitat Valenciana, i les seues funcions són:

a) impulsar plans i programes bilaterals.

b) impulsar convenis de col·laboració bilateral.

c) dissenyar mecanismes de mútua col·laboració.

d) servir de via d'actuacions de nivell preventiu per a impedir conflictes entre ambdues administracions.

e) arbitrar propostes de solució a qüestions que interessen a ambdues administracions.

f) examinar qualssevol assumptes que afecten ambdues parts i, en particular, els que tinguen per objecte evitar o intentar resoldre per via extraprocesal conflictes de competència.

g) analitzar les normes amb rang de llei, estatals o autonòmiques, en relació amb les quals se susciten qüestions susceptibles de donar lloc al plantejament d'un recurs d'inconstitucionalitat, amb la finalitat d'arribar a un acord que evite la seua interposició, en el marc del que s'estableix en l'article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener".

Aquesta última funció és la més habitual, ja que estableix la possibilitat d'ampliar el termini d'interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat, establit en principi en tres mesos, a sis mesos més si la Comissió Bilateral acorda (sempre per consens) l'inici de les negociacions per a resoldre les discrepàncies.

La DGRUE coordina tot el procés de convocatòria de la Comissió Bilateral de Cooperació entre l'Administració general de l'Estat i la Generalitat, i actua com a intermediari entre el departament competent en la norma qüestionada i el ministeri competent en política territorial, sense entrar en el fons de les discrepàncies a debatre.