Visualització de contingut web

Decret de bases

"El Decret 20/2016, de 12 de desembre ,(DOGV 7950/03.01.2017), modificat pel Decret 6/2018 de 27 de març (DOGV 8267/ 05.04.2018) del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències dels òrgans superiors i centres directius competents en matèria d'imatge institucional, ràdio i televisió, política informativa, impuls de l'acció interdepartamental del Consell, direcció del protocol dels actes de caràcter representatiu, relacions externes i en la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat recull els requisits, el procediment de selecció, el barem de mèrits i la documentació acreditativa d'aquests que han d'aportar les persones interessades. 

Així mateix, assenyala les obligacions i drets de les persones beneficiàries i el seu règim d'incompatibilitats, i la dotació econòmica de les beques a concedir".