Visualització de contingut web

Convocatòries i adjudicacions

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat publica en el DOGV la Resolució de convocatòria de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'acció exterior, en les Dependències de la Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes. 

En aquesta convocatòria s'indica la seu de desenvolupament de les beques convocades, l'activitat pràctica que s'ha de dur a terme, la dotació pressupostària i econòmica de conformitat amb el que es disposa en els pressupostos de la Generalitat, el termini i la forma de presentació de sol·licituds, duració i possibilitat de pròrroga de les beques i comissió avaluadora encarregada de la selecció.

S'ha de destacar que la presentació de sol·licituds s'efectuarà únicament per via telemàtica, segons el model normalitzat.