T'interessa

Portals

Acords amb entitats estrangeres

Acords amb entitats estrangeres

La Generalitat Valenciana, de conformitat amb la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals, pot subscriure:

  • acords internacionals no normatius
  • acords internacionals administratius en execució i concreció d'un tractat internacional.

Aquests acords, formalitzats en l'àmbit de les competències de la Generalitat, podran subscriure's amb òrgans, organismes, ens, administracions i personificacions d'altres subjectes de dret internacional.

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, com a òrgan competent en la Generalitat Valenciana en matèria d'acció exterior:

  • emetrà l'informe a què es refereix l'article 12.5 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre
  • demanarà els informes pertinents de la Secretaria General Tècnica del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, previs a la formalització del document
  • traslladarà al MAEC el document ja signat, per a la seua inscripció en el registre administratiu d'acords internacionals no normatius i, si escau, la publicació en el BOE.