T'interessa

Organismes

Portals

Registre

Registre

El Registre d'Entitats Esportives té per objecte la inscripció de les entitats esportives regulades en la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, com a clubs esportius, federacions esportives, grups de recreació esportiva, seccions esportives o de recreació esportiva d'altres entitats no esportives, agrupacions de recreació esportiva, associacions de federacions i societats anònimes esportives.

La tramitació serà en tot cas electrònica, a través de l'enllaç e-sirca corresponent a l'aplicació REGENTIDEP (Registre d'Entitats Esportives).

TERMINI DE TRAMITACIÓ:

El termini per a la tramitació dels expedients d'inscripció és de tres mesos. En cas de no resoldre's en aquest termini, els interessats podran entendre estimada la seua sol·licitud.

1. RESERVA DEL NOM

Com a tràmit previ a la inscripció de una entitat esportiva en el Registre, és necessari sol·licitar la reserva del nom amb el qual és pretén inscriure a l'entitat. S'admet un màxim de 3 opcions de nom per sol·licitud:

 • Procediment per a sol·licitar reserva de nom d'entitat - ACCÉS

Una vegada aprobat el nom sol·icitat, rebrán el número de reserva de nom de l'entitat esportiva, indispensable per a iniciar el procediment d'inscripció:

 • Procediment d'inscripció - ACCÉS

 

2. INSCRIPCIÓ D'UNA NOVA ENTITAT ESPORTIVA

2.1. CLUBS ESPORTIUS

Són clubs esportius les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, integrades per persones físiques, que tenen com a fi exclusiva la promoció o pràctica d'una o diverses modalitats esportives i la participació en activitats o competicions en l'àmbit federat. Els clubs esportius també poden practicar activitats físiques reconegudes per l'òrgan competent en matèria d'Esport, sempre que mantinguen la seua adscripció almenys a una federació esportiva. Els clubs esportius s'inscriuen en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

Clubs: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ DE CLUBS ESPORTIUS EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA:

 • Acta de constitució [PDF], en document privat o públic, subscrita per les persones sòcies fundadores, en número mínim de 3, majors d'edat, on conste la voluntat de les mateixes de constituir un club esportiu. La junta directiva estarà composta, com a mínim, per president/a, vicepresident/a, i secretari/a.
 • Estatuts [PDF], amb el contingut mínim establit en la Llei 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana. No és necessari incorporar els estatuts a l'acta de constitució.
 • Certificat d'adscripció del club a la federació o federacions dels diferents esports que apareguen reflectits en els estatuts, emés per la federació autonòmica corresponent. El certificat haurà de ser electrònic.

L'acta de constitució i els estatuts hauran d'estar signats electrònicament per tots els socis fundadors o, en defecte d'això, signats manualment en totes les fulles i, una vegada escanejats els documents, signats electrònicament per president/a i secretari/a amb un certificat emés per un prestador de serveis electrònics de confiança.

La DATA de l'Acta de constitució i la DATA de l'Assemblea General constituent, que figura en el certificat final dels Estatuts, HA DE SER LA MATEIXA.

*IMPORTANT: Llistat d'activitats físiques que poden practicar els clubs esportius.

2.2. GRUPS DE RECREACIÓ ESPORTIVA

Són grups de recreació esportiva les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, integrades per persones físiques, que tenen com a fi exclusiva la pràctica entre els seus associats d'una o diverses activitats físiques o esports al marge de l'àmbit federat. Els grups de recreació esportiva que practiquen, al marge de l'àmbit federat, una o diverses modalitats o especialitats esportives incloses en una federació no poden organitzar competicions, ni participar en cap mena d'activitats amb altres entitats, excepte en els Jocs Esportius de la Generalitat.

Grups de recreació: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A la INSCRIPCIÓ D'UN GRUP DE RECREACIÓ ESPORTIVA EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA:

 • Acta de constitució [PDF], en document privat o públic, subscrita per un mínim de 3 persones físiques, majors d'edat, on conste la voluntat de les mateixes de constituir un grup de recreació esportiva. La comissió directiva estarà composta, com a mínim, per president/a, vicepresident/a i secretari/a.
 • Estatuts [PDF], amb el contingut mínim establit en la Llei 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

L'acta de constitució i els estatuts hauran d'estar signats electrònicament per tots els socis fundadors o, en defecte d'això, signats manualment en totes les fulles i, una vegada escanejats els documents, signats electrònicament per president/a i secretari/a amb un certificat emés per un prestador de serveis electrònics de confiança.

La DATA de l'Acta de constitució i la DATA de l'Assemblea General constituent, que figura en el certificat final dels Estatuts, HA DE SER LA MATEIXA.

*IMPORTANT: Llistat de modalitats esportives i activitats físiques que poden practicar els grups de recreació esportiva

3. MODIFICACIÓ DE DADES D'INSCRIPCIÓ

3.1. MODIFICACIÓ DE DADES D'INSCRIPCIÓ DE CLUBS ESPORTIUS EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La sol·licitud de modificació de dades d'inscripció en el Registre d'Entitats Esportives es realitzarà exclusivament per mitjans telemàtics:
Accés al tràmit per la modificació de dades d'inscripció.

Per a realitzar qualsevol modificació el sol·licitant ha de disposar del número d'inscripció del club, que serà Núm./1.

Clubs:DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 

*IMPORTANT: Llistat d'activitats físiques que poden practicar els clubs esportius.

3.2. MODIFICACIÓ DE DADES D'INSCRIPCIÓ DE GRUPS DE RECREACIÓ ESPORTIVA EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La sol·licitud de modificació de dades d'inscripció en el Registre d'Entitats Esportives es realitzarà exclusivament per mitjans telemàtics:
Accés al tràmit per modificació de dades.

Per a realitzar qualsevol modificació el sol·licitant ha de disposar del número d'inscripció del Grup de Recreació Esportiva, que serà Núm./3.

Grups de recreació: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 

*IMPORTANT: Llistat de modalitats esportives i activitats físiques que poden practicar els grups de recreació esportiva

4. SOL·LICITUD DE CERTIFICATS D'INSCRIPCIÓ

Les entitats inscrites en el Registre d'Entitats Esportives poden sol·licitar un certificat d'inscripció, que pot ser:

 • Abreujat: Especifica exclusivament les dades d'inscripció en el Registre.
 • Complet: Inclou a més la composició de la junta o comissió directiva.

Les sol·licituds han de tramitar-se amb el certificat electrònic de l'entitat o de qualsevol component de la junta o comissió directiva:
Accés al tràmit de sol·licitud.

IMPORTANT: NO es podrà emetre un certificat d'inscripció si les dades de la junta o comissió directiva no estan actualitzats en el Registre. Les entitats han de comunicar la composició de les juntes o comissions directives com a mínim cada 4 anys.

Altres models

Més informació | Contacte

Si desconeix el número d'inscripció de la seua entitat esportiva o necessita més informació, contacte, PER CORREU ELECTRÒNIC, amb la Direcció Territorial de la seua província.

Per a més informació, contacte amb la Direcció Territorial de la seva provincia. En cas necessari, també pot contactar amb el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana en: Avinguda Campanar, 32; 46015 València Correu electrònic: registre_entitatsesportives@gva.es. Telf. 961.922.008

 

 

Direccions Territorials d'Esport - Registre d'Entitats

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CASTELLÓ

 • Av. del Mar, 23; 12003 Castelló de la Plana
 • dep.cas_dgd@gva.es
 • Telèfons: 964.333.942 i 964.333.926

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA

 • Carrer de Gregorio Gea, 14; 46009 València
 • dep.val_dgd@gva.es
 • Telèfons: 961.271.432 i 961.271.185

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT

 • Av. Aguilera, 1-2ª planta; 03007 Alacant
 • Registre d'Entitats Esportives. C/ de Carratalá nº 47 d'Alacant, CP 03007.

 • dep.ali_dgd@gva.es

 • Telèfons 966.907.666 i 965.938.339