T'interessa

Organismes

Portals

Esport Universitari

Esport Universitari

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa en el seu article 49.1.28 que l'esport és competència exclusiva de la Generalitat.

De conformitat amb la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu article 3, com una de les línies generals d'actuació de la Generalitat en el desenvolupament de la seua política esportiva, "l'establiment de mesures de col·laboració i coordinació amb les universitats per al desenvolupament de l'esport universitari i la investigació en les ciències de l'esport i l'activitat física".


Així mateix, l'article 42 de la mateixa Llei estableix "que les universitats, d'acord amb la seua pròpia autonomia, exerceixen competències en matèria de competicions i activitats esportives dins del seu àmbit respectiu d'actuació", i l'article 43 estableix que la conselleria competent en matèria d'esport col·laborarà amb les universitats en l'organització i desenvolupament de les seues competicions i activitats esportives, principalment les de caràcter interuniversitari. 

L'article 44 de la Llei 2/2011 va crear el Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana, adscrit a la conselleria amb competències en matèria d'esport, com a òrgan de coordinació, programació i promoció de l'activitat i competició esportiva de les universitats, i amb la competència específica de qualificar les competicions esportives oficials d'àmbit universitari de la Comunitat Valenciana. El Decret 86/2020, de 31 de juliol, del Consell, regula el Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana.


Les universitats de la Comunitat Valenciana coordinen les competicions esportives dins del seu àmbit, que culminen amb l'organització d'una competició autonòmica universitària, amb la participació de totes les universitats, denominada Campionat Autonòmic d'Esport Universitari, que redunda en benefici de l'activitat esportiva universitària, i que dóna accés als Campionats d'Espanya Universitaris.


Per açò, tenint en compte els articles esmentats de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, i a fi de promocionar accions organitzatives i de promoció esportiva en l'àmbit universitari, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport considera que l'esport universitari ha de ser susceptible d'ajuda. Enllaç amb ajudes

CAMPIONAT AUTONÒMIC D'ESPORT UNIVERSITARI- CADU

Si desitja obtindre més informació sobre l'esport universitari en la Comunitat Valenciana, consulte els enllaços següents: