T'interessa

Organismes

Portals

Centres de tecnificació esportiva

Centres de tecnificació esportiva

Un dels principals objectius de la Direcció General de l'Esport referents a l'esport d'elit i alt rendiment consistix a planificar i desenvolupar una estructura de tecnificació esportiva que integre als esportistes des de les categories inferiors fins a la culminació de la seua carrera esportiva.

La línia de treball sobre la qual es planifica l'actuació en matèria de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana és l'estructuració d'activitats a través de programes de tecnificació que faciliten als joves la seua formació esportiva a tots els nivells i la gestió de centres de tecnificació esportiva on dur a terme els programes proposats.

Existixen també els anomenats plans d'especialització esportiva l'objectiu dels quals és compatibilitzar dins d'un mateix centre l'activitat esportiva i l'activitat educativa per aconseguir una formació integral del jove esportista.

Si vol ampliar la informació sobre la tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana, faça clic en l'enllaç de l'esquerra que resulte del seu interés.

Programes de tecnificació

Els programes de tecnificació son aquelles actuacions de diversa índole encaminades a realitzar el seguiment i la millora del rendiment esportiu qualitatiu i quantitatiu dels esportistes més destacats de la Comunitat.

Els programes estan desenvolupats per les federacions esportives, comptant amb el suport concret de la Generalitat en funcions de coordinació i seguiment per part dels seus tècnics, així com per la prestació i assessorament dels servicis de suport a l'esportista. Per tal de fomentar els programes es convoquen anualment subvencions a federacions esportives tant per a despeses de funcionament com per a l'adquisició de material immobilitzat directament vinculat al desenvolupament de l'esmentat programa.

El desenvolupament dels programes de tecnificació permet una gran adaptabilitat a la realitat de cada federació esportiva: dispersió de tècnics i esportistes, instal·lacions singulars en determinats nuclis, suport en concentracions puntuals, etc.

Al llarg d'estos últims anys, les federacions esportives han anat presentant diferents projectes que, una vegada convertits en programes de tecnificació, han anat donant el fruit desitjat: anar millorant el rendiment esportiu i l'obtenció de resultats qualitatius dels/les esportistes considerats d'elit de les diferents modalitats esportives de la Comunitat Valenciana, així com la seua incorporació en els programes de suport a esportistes d'alt rendiment que emanen del Consell Superior d'Esports.

El complex procés que suposa un programa de tecnificació implica la intervenció de tots els elements que fan possible el seu funcionament.

Les federacions proposaran en el seu projecte la relació d'esportistes que integraran el grup i els criteris de selecció fixats, però tenint en compte que complisquen els requisits següents:

  • Major de 17 anys
  • Amb llicència de la federació autonòmica corresponent
  • Residència establida a la Comunitat Valenciana

La selecció d'estos anirà a càrrec de la federació sol·licitant, basant-se en els criteris que figuren en el seu projecte anual. Excepcionalment podran formar part d'un programa de tecnificació esportistes menors de 17 anys, sempre que la seua inclusió estiga degudament justificada i no existisca un pla d'especialització esportiva de la mateixa modalitat.

Dins del projecte que presenten les federacions figurarà el quadre tècnic designat per al programa amb especificació de les titulacions dels membres que el componen (entrenadors, metges, preparadors físics, psicòlegs, etc.).A més, figuraran els objectius esportius plantejats per a tots i cadascun dels esportistes triats, tant per a la present temporada com per a la següent.

El calendari de competicions oficials, tant nacionals com internacionals, i les activitats pròpies que cal realitzar com a programa (concentracions, competicions, seguiments especials, controls, etc.) han de ser també previstes per la federació i especificades al projecte.

La federació ha de valorar també la quantia econòmica que suposarà el programa, presentant en el projecte una relació de despeses i ingressos.

Centres de Tecnificació Esportiva

Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste

El Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste, classificat pel Consell Superior d'Esports per Resolució de 21 de juny del 2012, de la Direcció General d'Esports del Consell Superior d'Esports (BOE núm. 158, de 3 de juliol del 2012), posa a disposició dels esportistes de la Comunitat Valenciana els recursos humans i materials necessaris per a la seua preparació i formació integral, sempre des d'un punt de vista interdisciplinari, fomentant el suport i un treball en equip amb els entrenadors que permeta desenvolupar al màxim el potencial de cada esportista.

Informació sobre els plans d'especialització esportiva

Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant

El Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant, classificat pel Consell Superior d'Esports mitjançant la Resolució de 19 de març del 2001 (BOE núm. 130 de 31/05/01), posa a disposició de l'esport de competició tots els mitjans materials, humans, tècnics i científics a fi de que els esportistes puguen desenvolupar les seues potencialitats al màxim, aconseguint el més alt nivell esportiu, sempre des del punt de vista interdisciplinari i fomentant la formació integral dels esportistes d'elit.

Centre de Tecnificació Esportiva de la Petxina

El Centre de Tecnificació Esportiva de la Petxina es va classificar pel Consell Superior d'Esports mitjançant la Resolució de 3 de novembre del 2004 (BOE núm. 294 de 07/12/04) i està situat al Complex Esportiu Cultural "Petxina" a la ciutat de València. El centre es gestiona per la Generalitat Valenciana, en coordinació amb l'Ajuntament de València, i desenvolupa els programes de tecnificació d'atletisme, natació, esgrima, hoquei i esports adaptats.

Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Pilota

El Centre Especialitzat de Tecnificació de Pilota es va classificar pel Consell Superior d'Esports mitjançant la Resolució de 29 de maig de 1998 (BOE núm. 138 de 10/06/98) i està situat al Parc Esportiu Natzaret de València.

En l'organització, gestió i finançament d'este centre participen les institucions següents: Generalitat Valenciana, Consell Superior d'Esports, Ajuntament de València, Federació Espanyola de Pilota i Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana.

A fi d'assentar les bases d'esta col·laboració, amb data 6 d'octubre del 2000 es va firmar, a València, l'acord de col·laboració entre la Conselleria de Cultura i Educació, l'Ajuntament de València i la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament i gestió del centre.

Centre Especialitzat d'Alt Rendiment de Ciclisme

El Centre Especialitzat d'Alt Rendiment de Ciclisme ha sigut classificat pel Consell Superior d'Esports per Resolució de 16 de gener de 2019 (BOE núm. 29 de 2/02/2019).

El Centre que ve desenvolupant diferents programes de tecnificació des de 1999, desenvolupa actualment el Programa esportiu d'Alt Rendiment de Ciclisme, dirigit per la Real Federació Espanyola de Ciclisme amb la col·laboració de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.

En l'organització, gestió i finançament del centre participen la Generalitat, Consell Superior d'Esports, Ajuntament de València, Federació Espanyola de Ciclisme i Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.

Centre Especialitzat d'Alt Rendiment de Judo

 

El Centre Especialitzat d'Alt Rendiment de Judo de València ha sigut classificat pel Consell Superior d'Esport per Resolució de 17 de maig de 2018. (BOE núm.2131 de 30/05/2018)

El Centre ha vingut desenvolupant amb anterioritat diferents programes de tecnificació a nivell estatal dins del Centre de Tecnificació Esportiva de Petxina. Actualment, la federació desenvolupa el Programa esportiu d'Alt Rendiment de Judo tutelat per la Real federació Espanyola de Judo,

En l'organització, gestió i finançament del centre participen la Generalitat, Consell Superior d'Esports, Ajuntament de València, Federació de Judo de la Comunitat Valenciana i Real Federació Espanyola de Judo i Esports Associats.