T'interessa

Organismes

Portals

Adquisició de material immobilitzat

Adquisició de material immobilitzat

AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL IMMOBILITZAT

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria estaran destinades a l'adquisició de material immobilitzat de caràcter esportiu o un altre, perquè s'utilitze en els plans d'especialització esportiva o programes de tecnificació esportiva.
La subvenció no superarà, en cap cas, el 85% del cost total de l'adquisició. El 15% restant l'haurà d'aportar la federació.

Podran sol·licitar estes subvencions les federacions esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, que duguen a terme un pla d'especialització esportiva o un programa de tecnificació esportiva, sempre que reunisquen els requisits establits en aquesta orde i en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases Reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (Presentació exclusivament telemàtica)

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

ADJUDICACIÓ

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ a un expedient d'ajudes