Economía Exterior

Des de 1997 Economia Exterior ha vingut reflectint les grans transformacions econòmiques però sense perdre mai contacte amb els interessos pròxims d'Espanya a Amèrica Llatina, amb els nostres veïns mediterranis, i especialment amb els nostres socis europeus.

Economía 3

E3 és una revista la missió de la qual és "Propiciar la reflexió i el coneixement en matèria econòmica, empresarial i financera, d'empresaris, gerents, directius, professionals i emprenedors, per mitjà de la difusió de continguts informatius contrastats i útils, a través de qualsevol canal informatiu"   ...

Boletín económico de ICE

    Publicació mensual que conté articles d'actualitat sobre l'economia espanyola, comunitària i internacional, amb especial èmfasi en temes sectorials i de comerç exterior. Inclou una secció estadística relativa a indicadors econòmics, preus d'alimentació, dades de comerç exterior i inversions estrangeres, i una secció informativa amb notícies de legislació espanyola i comunitària, resolucions del tribunal...

Cuadernos de información económica

La publicació de Cuadernos de Información Económica amb periodicitat bimestral, ha tingut des del seu origen un propòsit concret: facilitar als que s'interessen pel món econòmic i financer, una informació econòmica actualitzada, breu i de qualitat. En este sentit, Cuadernos de Información Económica és una publicació molt distinta, en el seu propòsit i en la seua estructura, dels habituals butlletins de cojuntura econòmica...

Economía industrial

Economia Industrial (EI) és una revista bimestral de caràcter monogràfic, editada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia des de l'any 1964. Des de la seua fundació ha vingut ocupant un lloc privilegiat dins del panorama de la literatura econòmic- industrial del nostre país. Les seues pàgines han acollit des del pensament econòmic més avantguardista fins a profundes anàlisis i diagnòstics sobre l'escenari i realitat del...

Economistas

  La revista Economistas és la publicació especialitzada que edita el Colegio de Economistas de Madrid des d'abril de 1983. La línia editorial i direcció de la mateixa va a càrrec del seu director i d'un Consell de Redacció que es regix per la Norma de Règim Interior sobre el seu funcionament. La seua periodicitat és trimestral, amb tres números ordinaris i un extraordinari.   ...

Finanzas y Desarrollo

Finanzas y Desarrollo, la revista trimestral del FMI, publica anàlisis profundos sobre les últimes tendències i investigació en finances internacionals, economia i desenrotllament. L'edició impresa es publica trimestralment en anglés, Àrab, Xinés, Francés, Rus i espanyol, mentres que l'edició web es complementa amb contingut addicional, només en línia. Els articles estan firmats pel personal del FMI i destacats experts...

Papeles de economía española

Papeles de Economía Española és una revista que edita trimestralment Funcas. La revista pretén oferir una informació rigorosa i responsable dels problemes econòmics espanyols.

Revista de economía ICE

Informació Comercial Espanyola, Revista de Economía, Spanish Commercial Information, Journal Of Economics , es publica des de 1898. De periodicitat bimestral, conté articles originals sobre un ampli espectre de temes tractats des d'una òptica econòmica, teòrica i pràctica amb especial referència als seus aspectes internacionals. ...

Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

La Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social té caràcter bimestral i pretén donar a conéixer treballs originals i inèdits, no publicats amb anterioritat, en les matèries pròpies de les funcions assignades al d epartament. Va començar a publicar-se al maig de 1997. Al llarg de la seua història ha tingut diversos noms: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i Revista del...