Portals

Ciències de la informació

Anuario ThinkEPI

ThinkEPI està format per professionals i acadèmics de la biblioteconomia i la documentació, amb experiència i reconegut prestigi, que amb una certa periodicitat publiquen a través de la llista de...

El profesional de la información

EPI és una revista sobre comunicació, informació, indicadors, biblioteques i tecnologies de la informació. Està inclosa en índexs internacionals com els JCR, i SJR, ocupant les primeres posicions...

Revista española de documentación científica

La REDC publica articles originals d'investigació experimental o teòrica, prèviament subjectes a un procés de selecció i avaluació per pares, especialment en mesurament de producció científica,...

Revista general de información y documentación

La Revista General de Información y Documentación, fundada en 1991, està editada per la Facultat de Ciències de la Documentació de la Universitat Complutense de Madrid. Té periodicitat semestral i...

Ítem

Item és la publicació professional del COBDC i recull treballs originals que expressen experiències, bones pràctiques i treballs de recerca relacionats amb tasques, equipaments i serveis...