Visualització de contingut web

Funcions

El Consell Tècnic d'Heràldica i Vexilología és l'òrgan consultiu, dependent de la Conselleria competent en matèria d'administració local, especialitzat en heràldica vexilología i distincions, a què correspon emetre dictamen o en el seu cas informe, en els procediments d'adopció rehabilitació o modificació d'escuts, banderes, estandarts, emblemes, tractaments i honors de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, li corresponen les funcions següents:

  • Assessorar, en matèria de la seua competència, als òrgans dependents de la Generalitat Valenciana i a les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

 

  • Revisar, a petició de la direcció general competent en matèria d'administració local o de l'entitat local interessada, la representació gràfica del símbol utilitzat per esta última.

El Consell Tècnic d'Heràldica i Vexil·lologia té la seua seu en la direcció general competent en matèria d'administració local.

Plaça Manises 1, 46003 València. Telèfon 96 386.80.81 Fax 96 386.81.02