Visualització de contingut web

Competències Pròpies Municipis

COMPETÈNCIES PRÒPIES ATRIBUÏDES PER LEGISLACIÓ SECTORIAL AUTONÒMICA

EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

EN MATÈRIA DE SANITAT

EN MATÈRIA DE DEFENSA DE CONSUMIDORS I USUARIS

EN MATÈRIA DE JOVENTUT

EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

De conformitat amb el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual s'establixen mesures urgents derivades de l'aplicació de les disposicions addicional quinzena i transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, relatives a l'educació, salut i servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (art. 1.1),

"les competències a què es referixen la disposició addicional quinze i les disposicions transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, continuaran sent prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana fins que no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals".

A la matèria d'educació es referia la disposició addicional quinze de la Llei 27/2013, de 27 de desembre:

"Assumpció per les comunitats autònomes de les competències relatives a l'educació.

Les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals fixaran els termes en què les comunitats autònomes assumiran la titularitat de les competències que es preveuen com pròpies del Municipi, encara que hagen sigut exercides per estes, per diputacions provincials o entitats equivalents, o per qualsevol altra entitat Local, relatives a participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents, així com la conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial, per al que es contemplarà el corresponent traspàs de mitjans econòmics, materials i personals".

Per tant, les competències enumerades en la DA 15a de la LRSAL, que coincidixen amb les establides en l'article 25.2n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 33.3 o) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i la disposició addicional quinzena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, han de considerar-se com pròpies del municipi.

EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT

ALTRES MATÈRIES