T'interessa

Portals

Novetats

Ves enrere NOTA INFORMATIVA SOBRE DETERMINATS ASPECTES RELACIONATS AMB L'ART. 8 DEL DECRET LLEI 1/2021, DE 22 DE GENER, DEL CONSELL, PEL QUAL S'APROVA EL PLA RESISTIR, QUE INCLOU AJUDES PARÈNTESI EN CADA MUNICIPI PER ALS SECTORS MÉS AFECTATS PER LA PANDÈMIA.

NOTA INFORMATIVA SOBRE DETERMINATS ASPECTES RELACIONATS AMB L'ART. 8 DEL DECRET LLEI 1/2021, DE 22 DE GENER, DEL CONSELL, PEL QUAL S'APROVA EL PLA RESISTIR, QUE INCLOU AJUDES PARÈNTESI EN CADA MUNICIPI PER ALS SECTORS MÉS AFECTATS PER LA PANDÈMIA.

NOTA INFORMATIVA SOBRE DETERMINATS ASPECTES RELACIONATS AMB L'ART. 8 DEL DECRET LLEI 1/2021, DE 22 DE GENER, DEL CONSELL, PEL QUAL S'APROVA EL PLA RESISTIR, QUE INCLOU AJUDES PARÈNTESI EN CADA MUNICIPI PER ALS SECTORS MÉS AFECTATS PER LA PANDÈMIA.

En relació amb les actuacions administratives dels ajuntaments per a repartir l'excedent que puga existir en aplicar les ajudes, previstes en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia (DOGV, 9005 de 26.01.2021), i vist que l'art. 8 b) 4 permet als municipis, quan tingueren un excedent de recursos sense utilitzar en aquests sectors més afectats, dedicar-los a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen estat contemplades específicament en els sectors definits en l'annex II del citat Decret llei, posem en coneixement des de la Direcció General, amb la finalitat de possibilitar als municipis que consideren convenient aquesta última opció, la utilitat de desenvolupar el repartiment d'aquest excedent a favor d'activitats també afectades per la pandèmia no incloses, acudint, amb caràcter orientatiu, a l'annex I on es detallen les activitats que poden ser tingudes en compte amb el seu corresponent CNAE, previst en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (BOE núm. 62 de 13 de març de 2021).

Així mateix, es posa en coneixement que en cas d'aprovar els municipis la concessió d'ajudes a favor d'altres sectors no inclosos en l'annex I del citat Reial decret llei 5/2021, l'ajuntament haurà d'acreditar que els mateixos han estat afectats per la pandèmia.


EL DIRECTOR GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL

 

ANNEX I

CNAE-2009 Descripció activitat
0710 Extracció de minerals de ferro.
1052 Elaboració de gelats.
1083 Elaboració de café, te i infusions.
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.
1413 Confecció d'altres peces de vestir exteriors.
1419 Confecció d'altres peces de vestir i accessoris.
1420 Fabricació d'articles de pelleteria.
1439 Confecció d'altres peces de vestir de punt.
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes.
1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.
1813 Serveis de *pre-impressió i preparació de suports.
1814 Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta.
1820 Reproducció de suports gravats.
2051 Fabricació d'explosius.
2441 Producció de metalls preciosos.
2670 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic.
2731 Fabricació de cables de fibra òptica.
3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars.
3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir.
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentosos, begudes i tabac.
4624 Comerç a l'engròs de cuirs i pells.
4634 Comerç a l'engròs de begudes.
4636 Comerç a l'engròs de sucre, xocolate i confiteria.
4637 Comerç a l'engròs de café, te, cacau i espècies.
4638 Comerç a l'engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentosos.
4639 Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentosos, begudes i tabac.
4644 Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.
4648 Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria.
4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.

4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.
4741 Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.
4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats.
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.
4777 Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants.
4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants.
4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants.
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
5010 Transport marítim de passatgers.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5110 Transport aeri de passatgers.
5221 Activitats annexes al transport terrestre.
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
5223 Activitats annexes al transport aeri.
5510 Hotels i allotjaments similars.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
5590 Altres allotjaments.
5610 Restaurants i llocs de menjars.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
5630 Establiments de begudes.
5813 Edició de periòdics.
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica.
7420 Activitats de fotografia.
7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.

7712 Lloguer de camions.

7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius.

7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
7729 Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.
7733 Lloguer de maquinària i equip d'oficina, inclosos ordinadors.
7734 Lloguer de mitjans de navegació.
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
7739 Lloguer d'una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
8299 Altres activitats de suport a les empreses.
9001 Arts escèniques.
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
9004 Gestió de sales d'espectacles.
9102 Activitats de museus.
9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9200 Activitats de jocs d'atzar i apostes.
9311 Gestió d'instal·lacions esportives.
9313 Activitats dels gimnasos.
9319 Altres activitats esportives.
9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.
9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment.
9523 Reparació de calçat i articles de cuir.
9525 Reparació de rellotges i joieria.
9601 Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell.
9604 Activitats de manteniment físic.