Novetats

Ves enrere Mancomunidad

Mancomunidad


CIRCULAR 1/2010 sobre la incidència en les mancomunitats de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat Valenciana


  El dia 14 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Generalitat Valenciana, dictada en virtut del títol competencial atribuït per l'article 49.1.8 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el qual atribuïx a la Generalitat competències en matèria de règim local, sense perjuí del número 18 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució espanyola sobre alteracions de termes municipals i topònims.
  L'entrada en vigor de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana ha suposat un canvi en la prelació de les fonts normatives perquè esta norma dedica el títol VI a les nancomunitats de municipis i altres fórmules associatives de les entitats locals. Per això, en primer lloc caldrà atendre's al que disposa la normativa bàsica estatal, posteriorment, al que disposa la llei autonòmica i només de forma supletòria al que disposa la resta de normes d'àmbit estatal mentres que no es complete el desplegament reglamentari de la Llei 8/2010.

   Una de les novetats de la nova llei és el foment de les figures associatives municipals, cosa que deriva en una regulació minuciosa de les mancomunitats.

Les principals novetats de la llei són les següents:

- Regulació del procediment de constitució de la mancomunitat (art. 93), sense perjuí de la previsió de desplegament reglamentari

 • Els municipis promotors constituïxen una assemblea que comprenen tots els regidors per a l'elaboració de la memòria justificativa que acredite que la constitució de la mancomunitat constituïx un benefici per a la comunitat pel millor preu i qualitat que suposaria la prestació d'eixos servicis i el projecte d'estatuts.
 • Aprovats per majoria absoluta del nombre legal de membres de l'assemblea s'obrirà un període d'informació pública d'un mes en els ajuntaments promotors.
 • Trasllat de l'expedient a la diputació provincial afectada i departament de la Generalitat competent en matèria d'administració local, els quals emetran un informe preceptiu.
 • Aprovació definitiva per majoria absoluta del nombre legal de membres en cada un dels plens dels ajuntaments promotors.
 • La presidència de l'assemblea remetrà l'expedient a l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'administració local, el qual feta la comprovació prèvia ordenarà la publicació en el DOCV, la inscripció en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana. Al mateix temps, convoca els representants dels ajuntaments mancomunats a la sessió constitutiva de la mancomunitat, dins del mes següent a la publicació dels estatuts en el DOCV.


- Contingut dels estatuts (art. 94)

 • Necessàriament els estatuts com a norma constitutiva i bàsica han de contindre els punts següents :

a. Denominació
b. Relació de municipis integrants
c. Objecte, competències i potestats
d. Òrgans de govern, la seua composició i atribucions respectives. En tot cas, els òrgans de govern seran representatius dels ajuntaments mancomunats, per mitjà de la participació, com a mínim, de l'alcalde.
e. Seu dels òrgans de govern i administració
f. Forma de designació i cessament dels òrgans de govern
g. Normes de funcionament
h. Règim economicofinancer i criteris per a les aportacions dels municipis membres així com, si és el cas, el règim de constitució i execució d'avals per a garantir les aportacions dels municipis.
i. Règim jurídic del personal, de conformitat, de conformitat amb allò que disposa l'article 159.3 de la present llei.
j. Causes determinants de la separació forçosa dels seus membres.

Esta és una novetat de la Llei 8/2010, i s'ha d'estar, en tot cas, al que establix l'article 96.3.

k. Supòsits de dissolució de la mancomunitat.
l. Normes sobre la liquidació de la mancomunitat.
m. Procediment de modificació dels estatuts quan no siga conseqüència de la modificació de la mancomunitat segons el que disposa l'art 95.

 

 • Es recull la possibilitat que els estatuts arrepleguen formules de col¿laboració i assistència amb entitats locals menors pertanyents a municipis no integrats en la mancomunitat que així ho sol¿liciten i, en este cas, estes podran participar amb veu però sense vot en els òrgans de governs de la mancomunitat.
 • La disposició transitòria sexta establix l'obligatorietat d'adaptar els estatuts de les mancomunitats al que disposa la Llei en el termini de 6 mesos.

- Modificació (art. 95)

 • La Llei distingix entre modificació estatutària d'elements constitutius de la mancomunitat i modificació d'estatuts en aspectes no constitutius:
 • La modificació estatutària d'elements constitutius seguirà el mateix procediment que el de la constitució de la mancomunitat.

S'entendran per elements constitutius els següents:

- Objecte, competències i potestats

- Òrgans de govern i sistema de representació dels municipis en estos òrgans.

- Règim economicofinancer i criteris de les aportacions dels municipis.

- Supòsits de dissolució de la mancomunitat. En este cas la mancomunitat mantindrà la personalitat jurídica fins que el ple adopte l'acord de liquidació i distribució del seu patrimoni, el qual s'haurà de publicar en el DOCV.

 • Modificació estatutària en aspectes no constitutius i, en este cas, bastarà l'acord del ple de la mancomunitat adoptat per majoria absoluta.

- Adhesió i separació de municipis ( art. 96 )

 • Mentres que per definició l'adhesió a la mancomunitat només pot ser voluntària, la llei distingix entre la separació voluntària o unilateral i forçosa:
 • El procediment d'adhesió i separació voluntària o unilateral d'un o més municipis es regularà en els estatuts i requerirà, en tot cas, dels acords adoptats per majoria absoluta de la corporació afectada i del ple de la mancomunitat.
 • En el supòsit de separació voluntària o unilateral estos arreplegaran, en tot cas, l'obligació del compliment d'obligacions pendents i la de notificar-ho amb un any d'antelació.
 • Igualment els estatuts regularan el procediment i les causes de separació forçosa tenint en compte:

- Seran sempre causa de separació forçosa l'incompliment persistent del pagament de les seues aportacions i l'incompliment d'aquelles altres actuacions necessàries per al correcte desenrotllament de la mancomunitat a què estiga obligada pels estatuts.

- Ha d'anar precedit d'un requeriment previ i l'atorgament d'un termini de compliment de les obligacions.


- Organització i funcionament

   Esta és una de les modificacions més importants de la llei. Es distingix entre els òrgans necessaris i els complementaris.

 • Són òrgans necessaris en totes les mancomunitats el president i el ple.

- En el ple, cada municipi estarà representat per dos vocals, l'alcalde i un altre regidor, elegit per majoria absoluta pel ple municipal respectiu.
La pèrdua de la condició d'alcalde o regidor suposarà el cessament com a representant de l'ajuntament en la mancomunitat i, en el cas dels regidors, la revocació del seu nomenament efectuat pel ple respectiu.

 • Les mancomunitats amb una població superior a 20.000 habitants hauran de tindre, a més, una junta de govern i les comissions informatives. En les altres mancomunitats estos òrgans seran potestatius.

 

 • Després de cada procés electoral i en el termini de tres mesos següents a la constitució dels ajuntaments, el president en funcions de la mancomunitat convocarà la sessió plenària per a la constitució i elecció dels òrgans de govern, de conformitat amb el que establixen els estatuts. Si no es convocara dins del termini assenyalat, quedaria automàticament convocada per a l'últim dia hàbil del termini mencionat. (art. 102.2)
 • Els estatuts podran crear altres òrgans quan es considere necessari pel volum d'activitat o si nombre de municipis ho aconselle.


- El vot ponderat (art. 100)

  La nova llei, a l'hora de triar entre els sistemes de representació municipal en els òrgans de govern utilitza el vot ponderat, per mitjà del qual a tots els municipis se'ls atorga un nombre igual de representants, però a l'hora de votar s'atribuïx un nombre de vots proporcional al pes específic del municipi representat, en funció de factors assenyalats, en este cas nombre de residents.

 • En les votacions del ple s'utilitzarà el vot ponderat, prenent-se com a referència el nombre de regidors que corresponen a cada municipi, conforme a l'article 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora del Règim Electoral General:

- Fins a 100 residents 3 regidors
- De 101 a 250 residents 5 regidors
- De 251 a 1000 residents 7 regidors
- De 1001 a 2.000 residents 9 regidors
- De 2001 a 5.000 residents 11 regidors
- De 5.001 a 10.000 residents 13 regidors
- De 10.001 a 20.000 residents 17 regidors
- De 20.001 a 50.000 residents 21 regidors
- De 50.001 a 100.00 residents 25 regidors
- De 100.001 en avant, un regidor més per cada 100.000 residents o fracció, i se n'afegirà un més quan el resultat siga un número parell.

 • Atenent la tipologia poblacional dels municipis que conformen la mancomunitat, podran, amb caràcter excepcional i degudament justificats, reajustar els vots d'algun o alguns trams de població per a aconseguir una major representativitat.
 • El nombre d'habitants que es pren de referència per a aplicar l'escala serà l'utilitzat en les eleccions municipals immediatament precedents a la constitució de la mancomunitat.
 • El vot serà emés per l'alcalde de cada municipi, i en cas d'absència pel regidor designat com a segon vocal
 • La llei es remet als estatuts i a la normativa de règim local per a regular els altres aspectes del funcionament.
 • D'acord amb la disposició transitòria primera el sistema de vot ponderat entrarà en vigor després de la celebració de les eleccions locals següents i la nova constitució dels òrgans de govern i fins a eixe moment es mantindrà el sistema que van utilitzar.

-  Mitjans personals (Art. 103)

 • El ple de la mancomunitat aprovarà anualment, junt amb el pressupost, la plantilla de personal propi, la qual comprendrà tots els llocs de treball reservats a funcionaris i laborals.
 • La selecció i règim jurídic d'este personal així com la provisió dels llocs de treball existents es regirà, igual que per a la resta de les corporacions locals, pel que establix la normativa bàsica sobre la funció pública, el règim local i la resta de la legislació aplicable.
 • En funció del volum de l'activitat previsible, pot establir-se que el personal de la mancomunitat no siga propi sinó dels municipis mancomunats, que podrien articular un sistema rotatori de cessió del personal necessari, d'acord amb l'article 90 de la Llei 8/2010.

- Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal (104)

 • En cada Mancomunitat hi haurà un lloc de treball reservat als funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter estatal a qui correspondrà les funcions de secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu, així com el control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
 • Mentres que es cree i classifique reglamentàriament per l'òrgan autonòmic competent eixe lloc de treball les esmentades funcions podran ser exercides per algun funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter estatal d'algun dels municipis que integren la mancomunitat prèvia la designació pel ple de la mancomunitat.
 • No obstant això, si una vegada creat i classificat s'estima que el volum de servicis o recursos de la mancomunitat és insuficient per al manteniment d'eixe lloc de treball es podrà, de conformitat amb la normativa aplicable, sol¿licitar l'exempció de l'obligació de mantindre'l. En eixe supòsit i, una vegada concedida l'esmentada exempció, les funcions reservades a habilitats de caràcter estatal seran exercides a través d'un funcionari amb eixa habilitació d'algun dels municipis que integren la mancomunitat. En cas de no ser possible, les funcions reservades seran exercides a través de l'acumulació a un funcionari amb habilitació de caràcter estatal d'una altra entitat local o pel servici d'assistència de les diputacions prèvia la seua conformitat.

- Les mancomunitats d'interés preferent (107)

 • Podran sol¿licitar la declaració de mancomunitat d'interés preferent aquelles mancomunitats que es constituïsquen amb l'objectiu prioritari de la reactivació econòmica i demogràfica dels municipis que la integren.
 • El procediment per a obtindre esta declaració, que correspondrà a la conselleria competent en matèria d'administració local amb un informe previ de la diputació provincial, serà objecte de desplegament reglamentari.