Estructura

Estructura

L'estructura de la plataforma s'ha configurat atenent a les que són comuns en diverses fonts estadístiques de major utilització, reflex -al seu torn- del desenvolupament de la informació que s'ha materialitzat durant les passades dècades.
Per això, l'usuari troba a l'esquerra de la pantalla el desglossament dels tòpics més comuns:

 •     Gasto  en I+D
 •     Recursos Humans en I+D
 •     Resultats Sectorials I+D
 •     Producció Científica
 •     Producció Tecnològica
 •     Innovació Tecnològica en les empreses
 •     Indicadors d'Alta Tecnologia
 •     Indicadors de l' ACC I+D+i
 •     Altres


Al seu torn, el descriptiu de Resultats Sectorials I+D, es troba desglossat en els sectors que adopta la metodologia internacionalment acceptada:
 

 •     Administracions Públiques
 •     Empreses
 •     Ensenyança Superior
 •     Institucions Privades sense Fins Lucratius


Polsant qualsevol dels descriptius indicats, l'usuari accedix als ítems estadístics disponibles, els quals es classifiquen, al seu torn, d'acord amb criteris geogràfics (o geograficoeconòmics):

 •     Comunitat Valenciana
 •     comunitats autònomes
 •     Regions europees (CCAA d'Espanya i altres regions europees seleccionades)
 •     Espanya
 •     Unió Europea i Internacional


Finalment, es disposa la informació d'acord al criteri cronològic, aportant-se les anualitats corresponents. En esta primera etapa s'ha primat la informació més recent disponible, sense perjuí que un posterior desenvolupament de la Plataforma permeta a l'usuari accedir a sèries temporals més extenses.