Presentació

Presentació

L'ADVOCACIA GENERAL és l'òrgan de la Generalitat que per Llei té encomanada la representació i defensa en juí de la Generalitat i de les entitats de dret públic vinculades o dependents del mateix davant qualssevol jurisdiccions i ordes jurisdiccionals, siguen espanyols, siguen supranacionals o internacionals, inclosos els procediments que se seguisquen davant d'òrgans arbitrals i parajudicials.
 
També li correspon a l'ADVOCACIA GENERAL la funció d'assessorament en Dret del Consell i dels distints departaments que componen l'Administració Autonòmica sent preceptiu l'informe de l'Advocacia General en els supòsits previstos en l'art. 5.2 de la llei 10/2005. 
 
Les esmentades funcions d'assessorament, representació i defensa, s'encomanen per la Llei 10/2005 als advocats de la Generalitat davall la superior direcció de l'Advocat/da General de la Generalitat.
 
Els advocats s'organitzen en grups de treball sota la direcció d'un Advocat Coordinador.
 
En l'actualitat l'ADVOCACIA GENERAL és un òrgan depenent de Presidència de la Generalitat.