Procediments

Procediments

  • Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere:

1.   Quan una norma està en procés d'elaboració (quan ja estan perfilats els seus aspectes fonamentals), els òrgans directius sol·liciten de la Unitat d'Igualtat el corresponent assessorament per a elaborar els informes preceptius sobre impacte de gènere, adjuntant l'esborrany de la mateixa en format word.

2. La Unitat d'Igualtat presta aquest assessorament, facilitant el model d'informe per al seu emplenament.

3. Els òrgans directius elaboren l'informe havent d'incloure un incís final on es faça constar que per al mateix s'ha comptat amb l'assessorament de la Unitat d'Igualtat i que el text que es promou fa un ús inclusiu del llenguatge.

 

  • Fomentar i assegurar l'ús de llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes elaborats per la Conselleria:

1. Les unitats administratives dels diferents òrgans directius, amb anterioritat a remetre al Servei de Coordinació Administrativa i Assessorament Tècnic (SECOA), per a la seua traducció al valencià, el text de les ordres, resolucions, actes, anuncis, etc, susceptibles de publicació, els poden remetre per correu electrònic en format word a la Unitat d'Igualtat.

2. La Unitat d'Igualtat realitza les observacions que, en el seu cas, considera oportunes, a fi d'assegurar un llenguatge no sexista i no discriminatori, remetent-les de nou a la Unitat administrativa corresponent

3. La unitat proponent ha d'adaptar el text projectat a les observacions efectuades per la Unitat d'Igualtat o, en cas contrari, justificar els motius que ho impedeixen, continuant amb el corresponent procediment.

 

  • Seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes:

1. La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere remet a les Unitats d'Igualtat de les conselleries unes fitxes per al compliment de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat per a la Igualtat de Dones i Homes i de les lleis contra la violència contra les dones.

2. La Unitat d'Igualtat distribueix entre els centres directius la fitxa i instruccions per al seu emplenament, assessorant-los davant els dubtes.

3. La Unitat d'Igualtat recull i revisa les fitxes emplenades i les remet a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

 

  • Informe d'impacte de gènere dels pressupostos:

1. La Direcció General de Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic presideix la Comissió de l'Informe d'Impacte de Gènere dels Pressupostos de la Generalitat, on estan representades totes les conselleries amb dos membres (Unitat d'Igualtat i Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària). La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat ostenta la Vicepresidència. En la comissió es consensua la metodologia a seguir per a l'elaboració d'aquest informe. Es classifiquen els programes pressupostaris en funció del seu impacte. La Direcció General de Pressupostos remet les instruccions i fitxes per al seu emplenament a les Unitats d'Igualtat.

2. La Unitat d'Igualtat distribueix entre els centres directius la fitxa i instruccions per al seu emplenament, assessorant davant els dubtes.

3. La Unitat d'Igualtat recull i revisa les fitxes emplenades i les remet a la Direcció General de Pressupostos.

4. La Direcció General de Pressupostos redacta l'Informe d'Impacte de Gènere dels Pressupostos i remet l'esborrany als membres de la Comissió.

5. La Comissió aprova l'Informe d'Impacte de Gènere dels Pressupostos.