Visualització de contingut web

Procediments

  •  Supervisió i proposta de mesures per a incorporar la perspectiva de gènere als pressupostos.
  1. La Comissió d'Informe d'Impacte de gènere en els Pressupostos de la Generalitat, creada DECRET 154/2014, de 26 de setembre, del Consell, com impulsora i coordinadora de l'informe d'avaluació d'impacte de gènere en els Pressupostos de la Generalitat, sol·licita la informació para l'elaboració de l'informe dels corresponents programes pressupostaris de la competència de la Presidència.

  2. La Unitat d'Igualtat de la Presidència, amb la col·laboració del Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària i dels centres directius competents, elabora la proposta d'informe i la trasllada a la Comissió d'informe d'impacte de gènere en els Pressupostos de la Generalitat, per a la seua aprovació.
     
  • Coordinació en la recopilació d'informació sobre l'acció del Consell en les àrees de violència de gènere i normativa d'igualtat.
  1. La Direcció General de l'Institut de les Dones i per l'Igualtat, com a coordinadora en l'àmbit del Consell, sol·licita l'informe d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de violència de gènere i d'Igualtat.
  2. La Unitat d'Igualtat de la Presidència elabora i dissenya una proposta d'informe en el nostre àmbit competencial respecte a les dites matèries, i la remet per a la seua confirmació, matisació o correcció als òrgans directius competents.
  3. Els òrgans directius competents comuniquen la seua confirmació i/o matisacions i correccions que consideren pertinents, i la proposta d'informe es trasllada a la DG de l'Institut de les Dones i per l'Igualat, que és l'encarregada d'integrar la informació dels distints departaments del Consell i elaborar els informes finals sobre aquestes matèries en el conjunt de la Generalitat.