Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

« Ves enrere

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA PER A LA CONCESSIÓ DE QUATRE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN MATÈRIA D’ACCIÓ EXTERIOR CONVOCADES PER RESOLUCIÓ DE 15 D’OCTUBRE DE 2021, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. PUNTUACIONS.

Relacions amb la UE i l'Estat

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA PER A LA CONCESSIÓ DE QUATRE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN MATÈRIA D’ACCIÓ EXTERIOR CONVOCADES PER RESOLUCIÓ DE 15 D’OCTUBRE DE 2021, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. PUNTUACIONS.

 

Finalitzades les fases d'avaluació dels mèrits i prova escrita i entrevista, la Comissió Avaluadora ha acordat, de comformitat amb l'article 10.3 del Decret 20/2016, de 12 de desembre, del president de la Generalitat, pel que s'estableixen les bases per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Presidència de la Generalitat, publicar durant un termini de 10 dies hàbils la llista de les puntuacions de les persones admeses i presentades a la fase de la prova i entrevista, amb expresió de les persones beneficiàries de les beques per a la realització de pràctiques professionals en Acció Exterior, per a una fase d'al·legacions.

De comformitat amb el que preveu el punt Primer, apartat 3, de la Resolució de 15 d'octubre de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen les esmentades beques, es fa constar l'adscripció de les persones beneficiàries a cada destí, d'acord amb l'ordre de puntuació final, així com a les preferències manifestades en l'entrevista, recordant que la renúncia a una de les beques per raó del destí no comportarà l'exclusió de la bossa de reserva per als altres destins.

 

Laura Chillerón Ferrer                                           20,42 punts                               DGRUE VALÈNCIA

 

María Muñoz Gimeno                                            19,52 punts                          DELEG. CV BRUSEL·LES

 

Ángel González Serrano                                       19,04 punts                               DGRUE VALÈNCIA

 

Mª Desamparados de Zuloaga Soler                     18,40 punts                        EUROPE D CV ALACANT

 

Mercedes Sebastián Lázaro                                  14,20 punts                               ---------

 

 

Silvia Martínez Rocher                                              No presentada a l'entrevista

Lorena Mercader Jiménez                                         "             "                   "

Lucía del Pilar Ródenas Zuleta                                 "             "                   "

Lucía Sanfeliu Mañes                                    Presenta escrit de renúncia al procés

 

Les referides puntuacions finals inclouen la nota de l'entrevista i prova, i han sigut obtingudes després de l'avaluació dels mèrits al·legats en el currículum, relacionats amb l'objecte de les beques. No es corresponen necessàriament i en conseqüència amb l'autobaremació inicial obtinguda automàticament a l'omplir el currículum.

València, 16 de desembre de 2021