Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

« Ves enrere

ACORD COMISSIÓ AVALUADORA BEQUES ACCIÓ EXTERIOR, CONVOCATÓRIA ENTREVISTA

Relacions amb la UE i l'Estat

ACORD COMISSIÓ AVALUADORA BEQUES ACCIÓ EXTERIOR, CONVOCATÓRIA ENTREVISTA

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA PER A LA CONCESSIÓ DE QUATRE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN MATÈRIA D'ACCIÓ EXTERIOR CONVOCADES PER RESOLUCIÓ DE 15 D'OCTUBRE DE 2021, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, CONVOCATÒRIA ENTREVISTA.

De conformitat amb el que preveu l'article 4.1.f) del Decret 20/2017, de 12 de desembre, del president de la Generalitat, la Comissió Avaluadora, en sessió realitzada el dia 30 de novembre de 2021, ha acordat convocar les següents persones candidates admeses, a la fase de prova escrita i entrevista, per al dia 13 de desembre de 2021, a les 9:00 hores, a la seu de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, c/ Cavallers, núm. 9, de València.

 

Laura Chillerón Ferrer

Mª Desamparados de Zuloaga Soler

Ángel González Serrano

Silvia Martínez Rocher

Lorena Mercader Jiménez

María Muñoz Gimeno

Lucía del Pilar Ródenas Zuleta

Mercedes Sebastián Lázaro

 

De conformitat amb l'article 7.2 del referit Decret 20/2017, de 12 de desembre, les persones candidates hauran d'aportar en este acte la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum presentat, corresponents als apartats del barem.

Els criteris de ponderació per a determinar la puntuació en esta fase són els següents:

  • Coneixement d'idiomes anglés i francés, aplicats en l'entorn europeu i internacional: 33%.
  • Capacitat d'anàlisi i síntesi: 34%
  • Adequació de la formació i trajectòria acadèmica i profesional a l'objecte de les beques: 33%.

 

València, 30 de novembre de 2021