Organismes

Portals

Novetats

Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

Ves enrere ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE DOS BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU AL COL·LEGI D’EUROPA, PER AL CURS 2023-2024, PEL QUAL ES PUBLICA EL RESULTAT DE L’AVALUACIÓ

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE DOS BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU AL COL·LEGI D’EUROPA, PER AL CURS 2023-2024, PEL QUAL ES PUBLICA EL RESULTAT DE L’AVALUACIÓ

Finalitzada la fase d’avaluació per la Comissió de Valoració, s’acorda publicar la llista amb el resultat de l’avaluació en este procés de concessió de dos beques, anunciat mitjançant Resolució de 27 de març de 2023, de la Presidència de la Generalitat (DOGV 9569 / 05.04.2023), per a una fase d’al·legacions, durant un termini de 10 dies hàbils:

Pablo Torres Méndez                                    18,80 punts                           

Mª Desamparados de Zuloaga Soler            17,70 punts

Santiago Alberola Belando                            16,20 punts

Silvia Márquez Thibaut                                  14,86 punts

L’aspirant Blanca Rollnert Pellicer queda exclosa per no presentar-se a l’entrevista.

Queden exclosos per no cumplir el requisit d’haver estat preseleccionats pel Col·legi d’Europa per al programa objecte de la beca:

María Cervantes Fidalgo

Inés Pavía Martínez

Tot alló, de conformitat amb l’article 9.4 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.

Segons el que es disposa en l'article 9.6 del precitat Decret 9/2017, “En qualsevol moment del procediment de selecció en què el Col·legi d'Europa comunique la llista definitiva de les persones admeses, tota persona aspirant que no estiga inclosa en aquesta, decaurà automàticament en aquest procediment”.

València, 9 de juny de 2023