notícies

DECRET LLEI 1/2021, de 22 de 2021, del Consell, pel qual s'aprova el PLA RESISTIR, que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia

En data 26 de gener de 2021 s'ha publicat el Decret llei 1/2021, de 22 de 2021, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia ( DOGV. num.9005)

OBJECTE

Aprovar i regular el Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.
Aquestes ajudes estan destinades als municipis de la Comunitat Valenciana per a escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'annex II del decret llei
Les aportacions del Pla Resistir tenen el caràcter de transferències als municipis amb l'objecte de finançar les activitats descrites en el paràgraf anterior.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

-Els ajuntaments inclosos en l'annex I del decret llei en el terme municipal dels quals es desenvolupen activitats econòmiques en els sectors relacionats en l'annex II d'aquest, que s'hagen vist afectats per les restriccions imposades per la pandèmia i que aporten, amb càrrec als seus pressupostos, l'import determinat conforme a l'article 4.
-Els municipis que, no figurant com a entitats beneficiàries, acrediten l'existència de persones treballadores autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors previstos en l'annex II, podran sol·licitar la seua participació en el Pla Resistir en els termes descrits en el decret llei.
La sol·licitud de participació haurà d'anar acompanyada dels documents que acrediten els anteriors extrems i haurà de presentar-se a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte

QUANTIA

El Pla d'ajudes Resistir està dotat amb 160 milions d'euros, aportats en un 62,5% per la Generalitat, en un 22,5% per les Diputacions Provincials, i en el 15% restant pels Ajuntaments.
L'import global màxim de les ajudes derivades del decret llei que correspondrà assumir a la Generalitat ascendeix a 100.000.000 euros.
L'import assignat pel Pla Resistir per a cada municipi s'ha distribuït, atenent els següents criteris:
1) una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex II.
2) una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i persones treballadores autònomes en els sectors identificats en l'Annex II.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE L'ACCEPTACIÓ

El termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda, és de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació del decret llei en el Diari Oficial de la Generalitat (del 27 de gener al 5 de febrer de 2021).

PROCEDIMENT

La presentació de l'acceptació de l'ajuda i compromís d'aportació municipal al Pla Resistir es realitzarà mitjançant l'enllaç general de tramitació en Presidència de la Generalitat:

LES SOL.LICITUDS ES PRESENTARAN 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21462

O BE PER LA PAGINA WEB GVA/Administracio/Ajudes i subvencions/Administracions Locals/SOL.LICITUD d'aceptacio de l'ajuda del PLA RESISTIR

S'emplenaran els models electrònics que figuren en l'enllaç i s'adjuntarà la resolució o acord de l'òrgan municipal competent que haurà d'incloure el contingut regulat en l'article 6 del decret llei.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

L'Ajuntament ha de justificar la seua actuació abans del'1 de desembre de 2021 davant el departament competent en matèria d'Administració Local.

ÒRGAN GESTOR

Correspon la tramitació i la gestió del Pla Resistir a la Direcció General d'Administració Local.


INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONVOCATÒRIA I CONCESSIÓ D'AJUDES A TRAMITAR PELS AJUNTAMENTS

-En compliment de la finalitat del present Pla, els ajuntaments beneficiaris han d'establir un règim d'ajudes dirigides directament a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores de les activitats enumerades en l'Annex II del decret llei i distribuir aquestes ajudes amb els criteris previstos en l'article 5 del decret llei.
-Aquestes ajudes podran convocar-se utilitzant el sistema de concessió directa previst en l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tenint en compte les raons d'interés públic definides en l'article 2 del Decret llei.
-Per a poder gestionar les ajudes, els ajuntaments hauran d'obrir un tràmit de presentació de sol·licituds, perquè en el termini més breu posible a determinar pel municipi , els sol·licitants acrediten el nombre de treballadors de la seua empresa a data 31 de desembre de 2020 en els sectors relacionats en l'annex II del decret llei.
- Les ajudes han d'anar dirigides a cobrir despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores. Aquestes despeses podran haver-se realitzat des d'abril de 2020 i hauran de ser justificades per les persones treballadores autònomes i les microempreses davant l'Ajuntament.
- Si, en aplicar les ajudes, el municipi tinguera un excedent de recursos sense utilitzar en aquests sectors més afectats, podrà dedicar aquest excedent a complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits en l'annex II.

Per a facilitar l'elaboració de la convocatòria de les ajudes per part dels Ajuntaments, la present Direcció General, a través de la seua pàgina web, posarà a la seua disposició un model de convocatòria de concessió directa d'ajudes que li servisca com a instrument de treball.

EL DIRECTOR GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL