Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

« Ves enrere

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL PER A LA REALITZACIÓ DE SESSIONS D'ÒRGANS COL·LEGIATS EN LES ENTITATS LOCALS PER MITJANS ELECTRÒNICS

Administració Local

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL PER A LA REALITZACIÓ DE SESSIONS D'ÒRGANS COL·LEGIATS EN LES ENTITATS LOCALS PER MITJANS ELECTRÒNICS

Amb motiu de l'aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma amb motiu de la crisi sanitària derivada del virus COVID19 s'ha suscitat el dubte sobre com conciliar la situació derivada d'aquest amb el dret a la participació política regulat en l'article 23 de la Constitució de 1978.
El recent Reial decret llei 11/2020, de 31 de març (BOE n.91 d'1 d'abril), pel qual 'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 ha modificat, a través de la seua Disposició Final Segona, l'article 46 de la Llei 7/1985, afegint un tercer apartat amb el següent tenor literal: